Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Politikalarımız
 • Odamız, 5174 sayılı yasa ile ilgili mevzuatın öngördüğü görev ve sorumlulukları yerine getiren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız ve tüm çalışanları, üyelerine ve sağlayıcılarına insanlığın birikimi olan evrensel etik değerlere bağlı olarak açık ve dürüst davranır; sorumluluk anlayışı ile çalışır. Üyelerini, odanın uzun dönemli iş ortakları olarak benimsemiştir ve bu nedenle üye memnuniyetinin sağlanması, odanın stratejik hedefidir. Çalışanlarımız kurumun en önemli değerini oluşturur. Sürekli olarak iç ve dış eğitimler yoluyla mesleki gelişimlerinin sağlanması başlıca uğraşımızdır.
 • Uyguladığı çalışma anlayış ve prensipleriyle ve sergilediği toplumsal sorumlulukla, Odamız çalışanlarının her yönde gelişimine katkı sağlamayı hedefler. Kurulu kalite sistemi ile kendisini sürekli geliştirmeyi ve eksiksiz hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak görmektedir.
 • Üyelerimize, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ötesinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmeti sunmayı,
 • Sürekli öğrenme, gelişme ve değişme için çalışanlarımıza ve üyelerimize çağdaş teknoloji sistemlerini kullanarak ve konusunda uzman kişilerden faydalanarak mesleki konularda eğitimler vermeyi,
 • Üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı,
 • İlçemizdeki iş çevrelerinin geliştirilmesi ve çağdaşlaşması için öncü rolünü üstlenerek, ilçemizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı, projeler üretmeyi ve ilgili konularda her kesim üzerinde etkileşim yaratmayı,
 • Üyelerimiz ile sağlıklı iletişim kurmayı, ihtiyaçlarını göz önüne alıp değerlendirerek ortak akılla hareket edip, lobi çalışmaları dâhil, gerekli metot, yöntem ve çalışmalarla çözüm üretmeyi,
 • Topyekûn hizmet kalitemizi yükselterek, üye memnuniyetini arttırmayı,
 • Hizmet sunulan her alanda standart bir performans seviyesi elde edilebilmesi için oluşturulacak süreçleri, çalışanımızdan organ üyelerimize kadar tüm oda mensuplarımıza entegre etmeyi
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapıyı ve sistem entegrasyonunu geliştirmeyi ve üyenin bilgiye, hizmete kolay ulaşmasını sağlamayı,
 • Gereken şartlara uyum sağlayarak kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Güvenilirliğimize ve saygınlığımıza gölge düşürecek her türlü davranışı reddetmeyi Taahhüt ederiz

MALİ POLİTİKA

Odamız; 5174 sayılı TOBB ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği mali kaynakları; başta üyelerinin olmak üzere, tüm paydaşlarının yararına en etkin şekilde ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için kullanmak, üye ve paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için günün şartlarını analiz ederek, “kullanılmayan kaynak faydasızdır” politikasıyla yönetmeyi ilke edinmiştir.

HABERLEŞME POLİTİKASI

Odağında Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, dışarıdan gelen ve içeriden dışarıya iletilmesi gereken tüm bilgilerin, doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru yerde, günün gerektirdiği haberleşme araçları vasıtasıyla aktarımını gerçekleştirmektir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • İnsan kaynaklarının, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası başarısının en önemli unsurlarından olduğunu bilerek, gelirlerimiz doğrultusunda yeterli sayıda personel istihdam etmek, çalışanlarımızın hizmet içi eğitimlerle yetkinliğini artırmak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak ve çalışma ortamında gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Personelimizin; hak ve sorumlulukları için ilgili yönetmelik, yasa ve iş kanunlarına uymak,
 • Çalışanlarımızın motivasyon gücünü artırmak için ödüllendirme yapmak, odamızın insan kaynakları politikasıdır.

ÜYE MEMNUNİYETİ VE ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 5174 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler kapsamında olan veya lobi çalışmalarıyla çözümlenebilecek diğer konularda, üyeler tarafından iletilen öneri, istek ve şikâyetlerin çözümünde; Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm oda organlarının ve personelin taleplerin zamanında çözümü için aktif görev alacağını taahhüt ederiz.

DIŞ İLİŞKİLER POLİTİKASI

Ülke stratejilerine paralel, üyelerimizin yurt dışı temas ve ekonomik ilişkilerinin arttırılması, hibe ve fonlar aracılığıyla dış kaynaklardan azami ölçüde faydalanmaları amacıyla, bilgi, danışmanlık ve faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederiz.

ETİK POLİTİKASI

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurumu bilinciyle yasalara sadık; adaleti ve demokrasiyi ön planda tutarak tüm paydaşlara memnuniyet odaklı, şeffaf olarak hizmet ve hesap vermeyi taahhüt eder.

MİSYONUMUZ

Kurumsal kapasite, profesyonel çalışma ve kaliteli hizmet sunumu ile ilçemizde ticaret ve sanayi faaliyetlerinin gelişimi,  meslek ahlakını koruyarak her türlü mesleki Faaliyetin gelişimi, ilgili mevzuat kapsamında üyelerimize yönelik hizmet sunumunun ve memnuniyetinin sağlanmasıdır.

VİZYONUMUZ

İlçemizin ve bölgemizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı yönetişim anlayışı ile ekonomik olarak büyümesini sağlayan, lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.