Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Politikalarımız

KALİTE ve AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ

 

Odamız, 5174 sayılı yasa ile ilgili mevzuatın öngördüğü görev ve sorumlulukları yerine getiren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

 

 • Odamız ve tüm çalışanları, üyelerine ve sağlayıcılarına insanlığın birikimi olan evrensel etik değerlere bağlı olarak açık ve dürüst davranır; sorumluluk anlayışı ile çalışır. Üyelerini, odanın uzun dönemli iş ortakları olarak benimsemiştir ve bu nedenle üye memnuniyetinin sağlanması, odanın stratejik hedefidir.
 • Çalışanlarımız kurumun en önemli değerini oluşturur. Sürekli olarak iç ve dış eğitimler yoluyla mesleki gelişimlerinin sağlanması başlıca uğraşımızdır.

 

Uyguladığı çalışma anlayış ve prensipleriyle ve sergilediği toplumsal sorumlulukla, Odamız çalışanlarının her yönde gelişimine katkı sağlamayı hedefler. Kurulu kalite sistemi ile kendisini sürekli geliştirmeyi ve eksiksiz hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak görmektedir.

 • Üyelerimize, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ötesinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmeti sunmayı,
 • Sürekli öğrenme, gelişme ve değişme için çalışanlarımıza ve üyelerimize çağdaş teknoloji sistemlerini kullanarak ve konusunda uzman kişilerden faydalanarak mesleki konularda eğitimler vermeyi,
 • Üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı,
 • İlçemizdeki iş çevrelerinin geliştirilmesi ve çağdaşlaşması için öncü rolünü üstlenerek, ilçemizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı, projeler üretmeyi ve ilgili konularda her kesim üzerinde etkileşim yaratmayı,
 • Üyelerimiz ile sağlıklı iletişim kurmayı, ihtiyaçlarını göz önüne alıp değerlendirerek ortak akılla hareket edip, lobi çalışmaları dâhil, gerekli metot, yöntem ve çalışmalarla çözüm üretmeyi,
 • Topyekûn hizmet kalitemizi yükselterek, üye memnuniyetini arttırmayı,
 • Hizmet sunulan her alanda standart bir performans seviyesi elde edilebilmesi için oluşturulacak süreçleri, çalışanımızdan organ üyelerimize kadar tüm oda mensuplarımıza entegre etmeyi
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapıyı ve sistem entegrasyonunu geliştirmeyi ve üyenin bilgiye, hizmete kolay ulaşmasını sağlamayı,
 • Gereken şartlara uyum sağlayarak kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Güvenilirliğimize ve saygınlığımıza gölge düşürecek her türlü davranışı reddetmeyi Taahhüt ederiz

 

 

 

MALİ POLİTİKAMIZ

 

MKPSTO, ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde, kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışma alanı içindeki bölgede ekonomik, kültürel ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirecek bir mali güce sahip olarak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, gelir gider dengesi içinde mali itibarı olan sürdürülebilir bir yapıda hizmetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;

 

Odamızın ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak, tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Odamıza kazandırmak, Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak, her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak, çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak Odamız hedeflerine katkımızı sürdürmek.

 

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

 

Mustafakemalpaşa’nın Ticaret ve Sanayisine yüksek katkıyı vermek için üyelerimiz İle

 

İletişimde Sürekliliği Sağlamak, Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkânları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak, Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamak MKPTSO’ nun Haberleşme ve İletişim  Politikasıdır.

 

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 

Bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven

 

Ortamını yaratmak, üyelerimizin hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmaları noktasında

 

Odamızda bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak oluşabilecek

 

Risklere karşı önlem almak, bu alanda güncel gelişmeleri sürekli takip etmek ve

 

Gerekli altyapıyı oluşturmak kalıcı hedeflerimizdendir.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

 

Varlık nedeninin üyeleri olduğunun bilinci ile davranan odamız, üye ve çözüm odaklı

 

olmayı, katılımcı, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını ilke edinmiştir. Önceliğini üyelerinin talep istek ve beklentileri ile iletişim gereksinimlerini olarak

 

Belirler ve buna uygun çalışmalar yapar.

 

 

Üyelerin talep, şikâyet ve önerilerini iyileştirme fırsatı olarak ele alır ve bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara uygun şekilde

 

Değerlendirildiği ve karşıladığı bir üye memnuniyet sistemini taahhüt eder.

 

 

ETİK KURALLARIMIZ

MKPTSO çalışanları, organ üyeleri, MKPTSO’yu temsil edenler, birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

 

1-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK

 

Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.

2- KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN

İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

3- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI

 

Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.

 

4- KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI

 

Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

5- ÇIKAR ÇATIŞMALARI

 

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

6- SORUMLULUK

 

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.

 

7- FIRSAT EŞİTLİĞİ

 

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.

 

8- POZİTİF YAKLAŞIM

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.

9- GİZLİLİK

 

Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

10- MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK

 

Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonu ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

 

ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

 

Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, işe politika karıştırmak, zimmet, rüşvet, gerçek dışı beyanat vermek, menfaat sağlamak, ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, istismar, bencillik, yolsuzluk, hakaret ve küfür etmek, psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak (mobbing), v.b. davranışlar etik ihlali olarak kabul edilir.