Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Muhasebe Bölümü
 • Soner GÜNEŞ

  Soner GÜNEŞ

  Muhasebe Müdürü 

  s.gunes@mkptso.org.tr
 • Günlük olarak tahsilat servisi tarafından tahsilatı yapılan gelir ve giderlerin muhasebe programında tahakkukunu yaparak, tahsil ve  tediye fişleri düzenlemek ve çıktısını saklamak.
 • Günlük olarak Kasa Raporunu tanzim etmek.
 • Aylık ve yıllık mizan, gelir gider, bütçe izleme raporunun çıkarılması ve yıllık bilançoyu kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak.
 • Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra ödemeler varsa talimatlarını hazırlayarak ilgililerin hesabına EFT veya havale olarak yazışma işlemlerini yapmak ve faturaların ödenmesi ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
 • Ay sonlarında banka hesapları ile ilgili ekstreleri kontrol ederek çıkarmak ve dosyalamak.
 • Günlük olarak kesilen tahsil-tediye ve mahsup fişlerini ay ay dosyalayıp onaya sunmak.
 • Bütçe tahsilatının yetersiz kaldığı durumlarda fasıllar ve maddeler arasında aktarma sağlamak.
 • Tahsilat Servisi ile birlikte üyelerin yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilatının yapılması.
 • Odanın nakit mevduat durumunu takip etmek, vadesi geldiğinde vadesini yenilemek ve ilgili hesaplara intikal ettirilmesini sağlamak.
 • Genel Sekreterlikçe Muhasebe Servisi’ne havale edilen yazılara cevap vermek,
 • Odanın işleyişi ile ilgili satın alma faaliyetlerinin yerine getirilmesini yönetim kurulunca görevlendirilen komisyon veya kişi ile birlikte sağlamak, Oda personelinin maaş, ikramiye, fazla mesai ve harcırah bordrolarını hazırlamak, maaşların dağıtılması için gerekli para transferlerini ve yazışmaları yapmak ve dosyalamak,
 • Aylık muhtasar beyannameleri ile asgari geçim indirim bordroları, KDV Beyannamesi, SSK İşsizlik Sigortalarını, TOBB Sigorta ve Emekli Sandığı Primlerini, TOBB K Türü Birlik paylarını aylık hazırlamak,
 • Oda personelinin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili işe giriş ve çıkış ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,
 • Muhasebe evraklarını tutmak, bu evrakları dosyalamak ve saklamak,
 • Oda Banka ve diğer ilgililerle her ay sonu hesap mutabakatı yapmak,
 • Ödemelerin bütçeye uygun olarak yapılmasını takip etmek. Ödeme talimatlarını hazırlamak.
 • Oda bütçesinden ödenecek olan birlik paylarının ödenmesi ile ilgili talimatları hazırlamak,
 • Personel izin çizelgesini tutmak,
 • Yıl sonunda oda tarafından kullanılacak kanuni defterleri notere tasdik ettirmek, Muhasebe Bölümü Genel çalışma talimatına uygun hizmet vermek,
 • Biriminin işleyişi sırasındaki  hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek,  düzeltici faaliyetleri önermek, Bunları  DÖF formuna kayıt ederek Kalite ve Akreditasyon sorumlusuna bildirmek,
 • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,