Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
Bilgilendirme İşlemleri
  • Yabancı sermaye Türkiye gibi kaynak ihtiyacı içinde olan ülkeler için kalkınmada anahtar rol oynamaktadır. Türkiye”de 2001 yılı itibariyle verilen kümülatif yabancı sermaye izinleri tutarı 31,4 milyar $’ı bulmuştur. Son 3 yıldır iç ve dış kimi zaman global siyasi-ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmasına rağmen Türkiye ortalama yıllık 2.500 milyon $ yatırım izni başvurusu çekebilme başarısını göstermektedir.
   Buna karşın aynı dönemde giren fiili sermaye ise verilen izinlerin yarısını ancak aşarak (toplam izinlerin %54,7’i ) 17.251 milyon $’da kalmıştır.

   Fiili sermaye girişi ile ilgili bir diğer not, Türk ekonomisinde kriz yaşandığı 1994 yılı hariç 1990 sonrası hep 1 milyar $ seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2000 ve 2001 yıllarındaki artışı bundan ayırmak gerekir. Ancak 1 milyar $ seviyesinin yakalandığı 1990 lı yılların başında toplam yabancı sermayeli firma sayısı 1800 civarında iken aradan geçen süre zarfında firma sayısı iki katından fazla artmasına rağmen yatırım tutarının yine 1 milyar $ dolayında kalması firma başına yatırımın azaldığına işaret etmektedir. 2000’li yıllarla beraber yaşanılan ekonomik ve siyasi krizler, savaş riskleri gibi büyük istikrarsızlık Türkiye’nin yabancı sermaye için olan çekiciliğini eski Doğu Bloku ülkelerinin dahi altına indirmiştir. Oysa örneğin Çin’in bugünkü ekonomik kalkınması yılda 50 milyar $’a ulaştığı bilinen yabancı sermaye ile yakından ilgilidir.

   Ülkemize yabancı sermaye girişini hızlandırabilmek,Türkiye’nin gerçek potansiyelini tanıtabilmek amacıyla Şubemiz tarafından Türkiye ve ekonomisi, yabancılar için potansiyel yatırım alanlarını tanıtan yayınlar hazırlanmakta, şirket kuruluşu, teşvikler vb yabancıların yatırımcıların tabi olduğu mevzuatla ilgili her tür bilgi verilmektedir.
  • Dünya ve Türkiye ekonomisinde bankacılığın önemi tartışılmaz bir olgudur. Türkiye”de ise, yaşanan ekonomik kriz sonrasında ortaya çıkan finansal sıkıntılarla birlikte bu önem kendisini gerek bankalar ve kamu maliyesi üzerinde, gerekse  tüm toplum üzerinde büyük zararlara yol açarak göstermiştir.

   Bankalar yaşadığı sorunları müşterilerine yansıtarak bu krizden çıkış yolları aramış ancak bu arada bir çok banka ya batmış ya da TMSF”na devrolmuştur. Özellikle kredi kullananlar veya yeni kredi arayanlar en büyük yükü çekmiştir.

   Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası  üyelerinin büyük çoğunluğunu teşkil eden küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Hazine, Maliye, BDDK gibi kurumlar nezdinde girişimlerde bulunularak bu mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.

   Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası , yalnızca yasal düzenlemelerle yetinmeyerek, üyelerinin kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kamu ve özel bankalarla bir dizi kredi anlaşması imzalamış olup, bu süreçte üyelerine uygun şartlarda ve kolay ödeme planlarını içeren kaynaklar sağlanmasına yardımcı olmuştur.

   Bu kapsamda İTO üyelerine piyasa şartlarına göre bazı avantajları olan özel kredi anlaşmaları çeşitli bankaların Genel Müdürleri ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı arasında imzalanmıştır.

   Uygulamaya göre, bankalardan kredi kullanmak isteyen üyeler, İTO Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi ve İstanbul”daki diğer hizmet birimlerine müracaat ederek, bankolarda mevcut bulunan (ilgili banka) kredi başvuru formunu doldurmakta, bu form karşılığında da Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası ”nca düzenlenen özel bir belgeyle ilgili banka şubelerine yönlendirilmektedirler.

   Bankaların kredi şartları benzerlikler taşımakta olup, taşıt alım kredisi aylık faiz oranına yaklaşık bir faiz oranı uygulanmakta, bir-üç aylık eşit taksit ödemeli 12-60 ay vadeli kredi verilmektedir. Faizler ilk 12 ay sabit tutulmaktadır.
  • EAN-UCC Sistemi Nedir?

   Merkezi Brüksel’de bulunan EAN (Uluslararası Mal Numaralama Birliği) ile ABD’de kurulu UCC (Amerikan Numaralama Kuruluşu) örgütlerinin birlikte oluşturduğu EAN-UCC Sistemi, ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanınması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir “bilgi standardı tanımlama ve uygulama sistemi”dir.

   EAN-UCC Sisteminin Kapsamı Nedir?

   Ürün kimliklendirme (tanımlama) standartları,
   Ürünlere uygulanan barkod standartları (EAN-UCC Barkodu),
   Ürünün üretici, satıcı, taşıyıcı ve alıcı arasında el değiştirmesi sırasında oluşan yer değiştirme ve hareket bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılmasını sağlayan elektronik veri değişimi standartları.

   EAN-UCC Barkodu Nedir?

   EAN-UCC Sistemi, ürünü kimliklendirmek üzere EAN-UCC barkodunu kullanır.

   Bu amaçla;

   Ticari ürünler,
   Kutu, koli, palet, varil, çuval gibi taşıma birimleri,
   Mağaza, depo, ambar gibi yerler,
   Demirbaşlar,

   için numaralandırma yöntemleri ve standartları oluşturarak, bunların birbirleriyle karışmasını önleyecek biçimde tanınmasını sağlar.

   Barkod Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Hangileridir?

   MMNM (Milli Mal Numaralama Merkezi) başvuru formu,
   Noter onaylı taahhütname,
   Oda kayıt sicil sureti,
   Gelir tablosu,
   Ticaret Sicil Gazetesi,
   Sisteme giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.

   Barkod Başvurusu Nereye Yapılır?

   Barkod başvurusu için Türkiye Odalar Birliği’ ne müracaat edilmesi gerekir.

   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
   Adres:  Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA
   Tel:  0312/418 15 12
   Web Adresi:  www.tobb.org.tr
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 25162 sayı ve 8 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “TS 11816 Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri – Genel Kurallar” adlı Mecburi Standart Tebliği, 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

   Tebliğin 1.1.1 maddesi ile, emlakçılık yapmak isteyenlerin, üyesi olduğu Meslek Odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermesi öngörülmüştür.

   Ayrıca, Tebliğin 1.2.5 maddesi gereğince ilgili Odaca kullanıma sunulan;

   – Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,

   – Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi ve

   – Ekspertiz formu bulundurma mecburiyeti getirilmiştir.

   Odamızca yapılan çalışmalar neticesinde ve 73 No.lu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi’nin görüşleri doğrultusunda son şekli verilerek hazırlanan, yedi ayrı sözleşme örneği ilişikte sunulmaktadır.

   Bu arada, tek tip sözleşme kullanma mecburiyeti Borçlar Kanunu”ndaki akit serbestisi prensibine aykırı olduğundan, Türk Standartları Enstitüsü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezninde girişimde bulunularak, Emlakçılık Standardının Çalışanlarla İlgili Kurallar başlıklı 1.1.1 bölümünün değiştirilmesi ve Odalarca hazırlanacak sözleşme örneklerinin mecburi değil, ihtiyari olması talep edilmiştir. Girişimimize bir sonuç alınıncaya kadar Odamız tarafından hazırlanan sözleşmeler geçerlidir.

   Gayrimenkul Gösterme Tutanağı ve Komisyon Sözleşmesi
   Gayrimenkul Satımı Aracılık Sözleşmesi
   Emlak Alım Satım Sözleşmesi
   Emlak Kiralama Sözleşmesi
   Emlak Görme Belgesi
   Ekspertiz Raporu
   İş Takip Sözleşmesi
   Emlakçılık Mecburi Standart Tebliği
   Emlak Komisyonculuğu Ücret Tarifesi
   Komisyon Paylaşım Sözleşmesi
  • Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

   Marka Tescilinin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

   Markanın tescil kapsamına giren aynı ve benzeri mal ve hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzeri veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde etmesi veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.

   Tescilli bir marka başkasına devr edilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

   Tescil Edilen Marka Kaç Yıl Süreyle Kullanılabilir?

   Tescilli markanın korunma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre talep üzerine 10’ar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

   Marka Başvurusunun Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

   Başvuru dilekçesi,
   20 adet marka örneği,
   Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunun aslı.

   Marka Başvurusu İçin Nereye Müracaat Edilir?

   Marka başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilmesi gerekir.

   Türk Patent Enstitüsü

   Adres :Hipodrom Cad. No:115 06330 Yenimahalle/ANKARA
   Tel: 0312/ 303 10 00
   Faks: 0312/ 303 10 63
   Web Adresi :www.turkpatent.gov.tr

   Patent Nedir?

   Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkıdır.

   Bir Buluşun Patent Verilerek Korunabilmesi İçin Gereken Kriterler Nelerdir?

   Yenilik,
   Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
   Sanayiye uygulanabilirlik.

   Patent Verilmeyecek Konular Ve Buluşlar Nelerdir?

   Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları,
   Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
   Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
   Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
   İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller,
   Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
   Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

   Patent Koruma Süresi Kaç Yıldır?

   İncelemeli patent 20 yıl,
   İncelemesiz patent 7 yıl.

   Patent Başvurusunun Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

   Başvuru dilekçesi (1 nüsha),
   Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha),
   Patent ve korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha),
   Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha),
   Özet (3 nüsha),
   Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

   Patent Başvurusu İçin Nereye Müracaat Edilir?

   Patent başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilmesi gerekir.

   Türk Patent Enstitüsü

   Adres: Necatibey Cad. No:49  ANKARA
   Tel : 0312/232 54 25 (10 hat)
   Faks :  0312/232 54 37
   www.turkpatent.gov.tr
  • Organize Sanayi Bölgesinin Tanımı Nedir?

   Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları, tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.
  • Özellikle 1980”li yılların ortalarından bu yana iletişim ve ulaşım teknolojisinde elde edilen baş döndürücü gelişme ve biraz da buna bağlı olarak 1990’ların hemen başında eski Doğu Bloku’nun dağılması ile boy gösteren süreç, diğer pek çok alanda olduğu gibi dünya ekonomisinde de tek bir noktayı işaret etmektedir: Dünyanın küçülmesi, diğer bir ifadeyle küreselleşme.

   Liberal ekonomi, çoğulcu demokrasi, ticarette koruma duvarlarının kaldırılması vb. kavramların artık tartışmasız kabul gördüğü günümüzde, sadece iç pazara yönelik olarak ticari ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülemeyeceği, içeride ve dışarıda yerli-yabancı nereden gelirse gelsin rekabetin başarı için birinci şart olduğu ve gerek bireysel düzeyde gerekse ülke düzeyinde girişimci başarısının  üretilen ürünlere tüm dünya üzerinde rekabetçi ortamda pazar bulabilme yetisi ile ölçüldüğü ortaya çıkmıştır.

   İçinde bulunduğumuz yıllarda öncelikle 1960”larda  Batı Avrupa ülkelerinde çalışmaya giden işçilerimizin ikinci kuşaklarının aktif olarak bulundukları ülkede kendi işini kurması, daha sonra da Doğu Bloku”nun dağılması ile bu ülkelerin herşeye ihtiyaç duyan yapısını değerlendiren işadamlarımız sayesinde, büyük bir çoğunlukla KOBİ”ler şeklinde gelişen yurtdışındaki Türk yatırımları, son zamanlarda orta ve büyük ölçekli şirketlerimizin de atılımı ile büyük artış eğilimini sürdürmektedir.

   Türk ekonomisinin kalkınmasını görev edinmiş olan Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası , Türk girişimcilerine yol göstermek için uzun yıllardır sürdürdüğü “ihracat pazar araştırmaları, ülke etütleri, yurtdışındaki Türk girişimcileri” araştırmalarına ilave olarak 1999 yılında başlattığı yeni bir çalışma ile girişimcilerimiz için potansiyel arzeden bazı ülkeleri, özellikle yatırım mevzuatları yönüyle, büyüteç altına almıştır. ”Türk Girişimcileri İçin Yurtdışı Yatırımlar Rehberi Dizisi” adı altında bir çok ülkeyi ele alan yayınlar ile yatırım yapmayı planlayan işadamlarımıza;  ülkenin ekonomik yapısından şirket kuruluşuna, teşvik sisteminden, vergi sistemine, para transferine, yatırımı koruma mevzuatına, gayrimenkul iktisabına, yatırıma kısıtlı alanlara ve yararlı adreslere varıncaya kadar çok çeşitli sorularına kısa ve özlü cevaplar getirilmektedir.
  • Bir ülkede yatırım için öncelikli konular arasında ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı, pazarın büyüklüğü, ucuz işgücü satın alma gücü yanında yatırımcılara sağlanan kolaylık ve teşvikler başrolü oynamaktadır. Teşvikler genel anlamda yatırımcılara kuruluş aşamasından, üretime, personel alımından, ihracata faaliyetleri ile ilgili hemen her alanda kolaylık gösterilmesi olduğu gibi çeşitli vergi muafiyet ve istisnaları, yatırım malları için gümrük muafiyetli ithalat, özel koşullarda üretim yer ve araçlarının sağlanması, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler kurulması, kalkınmakta öncelikli yöreler için özel imkanlar tanınması gibi çok çeşitli şekiller alabilmektedir.

   Türkiye’de üretim için geçerli teşvik sistemi ile ilgili bilgi odamız tarafından yatırımcılara verilmektedir.