›  Tescil ve Kayıt     ›  Üyelerimiz     ›  Aidat Sorgulama    ›  İletişim

Sık Kullanılanlara Ekle   |   English   |   Ana Sayfa


 
ANKET

Oda işlemleriniz zamanında yapılıyor mu?

Evet

Hayır

   Sonuçları Göster

 
 E-Posta Listesi

E-Posta listemize kayıt olun yeniliklerden haberdar olun.

Ad, Soyad :
E- Posta :
 


SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

I- İTHALAT YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1. Kimler ithalat yapabilir?
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilir.

2. Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?
Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz:

•Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
•Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
•Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında ve
Gümrük Müsteşarlığı’nın ‘’Vergi Kimlik Numarası Aranmayacak Haller’’ hakkındaki 2001/45 sayılı genelgesi uyarınca, 13.01.2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar”da belirtildiği üzere özetle;
•Yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 AVRO'yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya,
•Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya,
•Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,
•Evlilik (ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan) nedeni ile ithal edilen eşya,
•Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan gerçek kişilerin, bir iş veya mesleği icra etmek amacı ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kaldıktan sonra getireceği kullanılmış ev eşyası
ithalinde “vergi kimlik numarası” aranmaması gerekmektedir.

II- İTHALATLA İLGİLİ ESASLAR
3. İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. (İthalat Rejimi Kararı-Madde.5)

4. Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali için hangi kurumdan izin almak gereklidir?
Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali için T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden izin almak gerekmektedir.

5. Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olan hangi maddeler kaç yaşına kadar izin alınmaksızın ithal edilebilir?
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin İthalat Tebliği (2009/9)” uyarınca, Tebliğ’de yer alan maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) izin alınmaksızın ithal edilebilir.

6. İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur?

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

7. Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali için hangi mercilere başvurmak gereklidir?
Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

•Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla) gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
•Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir.
III- İTHALATTA MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8. İthalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ödenir?

İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurtdışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, Madde: 9)

9. İthalatta uygulanan gümrük vergileri hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır ?
İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde (Liste I, II, III, IV ,V, VI) belirtilmektedir.

10. İthalatta uygulanan gümrük vergileri nasıl hesaplanır ?
İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanır.

11. İthalatta gümrük vergisi nereye ödenir?
Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir.

12. İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir?

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir.

13. İthalatta alınan Katma Değer Vergisi Oranı nasıl belirlenir?
İç piyasadaki Katma Değer Vergisi oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş değeri için de uygulanmaktadır. İthalatta Katma Değer Vergisi matrahı aşağıdaki unsurların toplamıdır:
(a) İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
(b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
(c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

14. İthalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir?
Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki III Sayılı Liste’de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste’de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi’nde yer alan hallerde; gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu tahsil edilmez.

15. İthalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir?
İthalatta Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir. Toplu Konut Fonunun, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

16. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oranı nedir?
Kabul kredili,vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılır. Oranı % 3 ‘tür.

17. Hangi ürünlerin ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez ?
Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpanın ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez.
Bağlı muamele veya takas işlemleri ile İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere işlenmemiş kıymetli madenlerin (istisnaları bulunmaktadır) ithalinde de, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmemektedir.

18. İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) nereye ödenir?

İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir.

19. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedir?
Tüm mal ve hizmetleri değil de sadece 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer alan malları konu edinen vergiye "Özel Tüketim Vergisi" adı verilmektedir.

20. İthalatta Özel Tüketim Vergisi hangi ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları nedir ?
İthalatta Özel Tüketim Vergisi; tütün mamulleri, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, motorlu araçlar, havyar, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır / bulaşık yıkama makinesi, termosifon v.b su ısıtıcıları,..) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları, postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesi, elektrikli ev aletleri, televizyon kameraları, video kamera, cep telefonu, klima cihazları, parfüm, saç spreyi, kristal avizeler v.b. ürünleri kapsamaktadır. Uygulanmakta olan vergi oranları ise; 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır.

IV- İTHALATLA İLGİLİ MEVZUAT
21. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranları yer almaktadır?

İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

22. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

23. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu miktarları yer almaktadır.
III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda* belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, Tarım Payları Tablosunda* tekabül eden Toplu Konut Fonu miktarları tahsil olunur.
* 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14476 sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar’ın 1 no.lu ekinde yer alan tablodur.Tarım Payları Tablosu da 2 no.lu ekte yer almaktadır.

24. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?


İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’de balık ve diğer su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu oranları (CIF bedelinin %’si olarak) yer almaktadır.

25. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
V sayılı liste, gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri ihtiva eder.
Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma Listesi"nde yer alan ürünleri içermektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünleri ithalatında üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan ve hammadde niteliğindeki bu ürünler için sanayimizin düşük vergili ithalattan faydalandırılmasını teminen, AB ile mutabakat sonucu V sayılı liste hazırlanmıştır.

26. İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki VI Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?

Bu listede yer alan G.T.P.'larda, sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir.
Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının üstlenilmesini teminen bu liste hazırlanmıştır.

27. Yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi?
Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

28. Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk yazısı hangi kurumdan alınır?
“Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (2009/3)”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Yazısı’’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınır.

29. Hangi maddelerin ithalatında “Garanti Belgesi” talep edilir ve bu belgenin nereden alınması gerekir?
“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ”de belirtilen kombi cihazları, yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar, klima cihazları, buzdolabı, gazla çalışan anında su ısıtıcılar, termosifonlar, çamaşır kurutma makinaları, mikro dalga fırınlar, ev tipi dikiş makinaları, torna tezgahları, forkliftler, yangın söndürme cihazları, vakumlu elektrik süpürgeleri, traktör, motosiklet, binek otomobili v.b. birçok ürünün ithalat aşamasında gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

30. Hangi tür ithalatlar “Garantisi Belgesi”nden muaf tutulmaktadır?
•Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatlar,
•Geçici ithalat kapsamında yapılacak ithalatlar,
•Yatırımı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar,
•Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalar) çerçevesinde yapılacak ithalatlar,
•"Garanti Belgesi"nden muaf tutulmaktadır.
Ayrıca, Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

31. Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır?

14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.Yönetmelik eki listede mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer verilmektedir.

32. İthal Araçlar için ‘’Karayolu Uygunluk Belgesi” hangi kurum tarafından düzenlenir?
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ’de belirtilen araçların proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

33. Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Belgesi” nereden alınır?

"Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyaların ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste'de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalatında, gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı” Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

34. Kimler elektrik enerjisi ithal edebilir ve başvuru mercii neresidir?
07.09.2005 tarihli 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması kaydıyla;

•Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ( TETAŞ ) ve özel sektör toptan satış şirketleri,
•Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri (36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden) elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılır.
35. Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatında gümrük idarelerince hangi kurumun uygunluk yazısı talep edilir?

İthalat 2009/10 sayılı Tebliğ’de yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalinde kağıdın çeşidine göre gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ya da Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk yazısı talep edilir.
Öte yandan, banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece T.C. Merkez Bankası tarafından yapılabilir.
Çek kağıtlarının ithali ise sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından yapılabilir.

36. Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır?
İthalat 2009/11 sayılı Tebliğ’de yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Uygunluk Yazısı aranır.

37. İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekir?
İthalat 2009/13 sayılı Tebliğ’de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

38. Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan izin almak gerekmektedir?
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı’na İlişkin 2009/14 sayılı Tebliğ’in,

•3. ve 5. maddelerinde yer alan tablolardaki maddelerin ithalatında, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın,
•4. maddesinde yer alan tablodaki eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın,
izni gereklidir.

39. Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan alınır?
İthalat 2009/16 sayılı Tebliğ’de belirtilen eşyaların ( hayvansal veya bitkisel gübreler, amonyum nitrat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat,…) ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı’’ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınır.

40. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekmektedir?
İthalat 2009/17 sayılı Tebliğ’de yer alan ve “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" ekinde de belirtilen kimyasal maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “İzin Belgesi” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, adı geçen Tebliğin ek listelerinde belirtilen bir çok kimyasal maddenin ithalatı yasaktır.

41. Harita ve benzeri dokümanın ithalatında hangi kurumlardan Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir?
İthalat 2009/5 sayılı Tebliğ’de yer alan haritalardan, deniz haritalarının ithalatında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), diğer haritaların ithalatında ise; Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Harita Genel Komutanlığı) Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir.

42. Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl yapılmaktadır?
İthalat 2009/18 sayılı Tebliğ‘de belirtildiği üzere, gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı ürünlere paralel olarak, İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır.

İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi veya çıkartılması istenen ürünler ile ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen ve adı geçen Tebliğin Ek I'indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Tebliğ Ek II'deki, itirazların ise Ek:III'deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

43. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulan Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler nerede bulunur?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler İthalat Rejimi Kararı ile belirlenmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı listelerde yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

44. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ve ait oldukları sektörler hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile bunların ait oldukları sektörler İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te yer almaktadır.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz

45. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine ‘’Form A Menşe Belgesi"nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

46. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur?
30.12.2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2001/3485 sayılı Karar’da “Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar belirtilmiş olup söz konusu Kararın 3 no.lu ekinde de bir örneğine yer verilmiştir.

47. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen “Form A Menşe Belgesi" kimler tarafından düzenlenir?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi" ihracatın gerçekleştirildiği ülkedeki gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenir.

48. Hangi maddelerin ithalatında gümrük idarelerince “İthalat İzleme Belgesi’’ talep edilir?
İthalat: 2009/20 sayılı Tebliğ EK-1'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal edeceklerin ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunarak "İthalat İzleme Belgesi" almaları gerekmektedir. Söz konusu belge belirtilen Tebliğ kapsamına giren maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine eklenmesi gerekir.

49. İthalat: 2009/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen ‘’İthalat İzleme Belgesi’’ nden muaf tutulan maddeler var mıdır?

İthalat: 2009/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen CIF değeri 500 ABD Doları'nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde İthalat İzleme Belgesi talep edilmez.

50. Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağı) sayılan akaryakıt kimler tarafından ithal edilebilir?
Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:
a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,

tarafından ithal edilebilir. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar - 1908 (31.12.2008 t. 27097 s. R.G.)

51. Madeni yağlar kimler tarafından ithal edilebilir?
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 27 ile başlayan grupta yer alan madeni yağlar;
a) Madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahipleri,
b) Deniz ve hava araçlarında kullanılacak türde olmak kaydıyla, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahipleri (bayiler hariç),
c) Lehlerine veya adına hareket eden kişiler adına tanzim edilmiş uygunluk yazısı sahipleri,
tarafından ithal edilebilir.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 34 ile başlayan grupta yer alan madeni yağların ithalinde lisans veya uygunluk yazısı aranmaz. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar - 1908 (31.12.2008 t. 27097 s. R.G.)

52. Alkol ve alkollü içkilerin ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi nereden alınır?

Alkol, alkollü içki (bira, şarap, vermut, likör…) ve metanol ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınır.

53. Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir?
Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali serbesttir. Ancak işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği uygulanmaz.

54. Yolcular, beraberlerinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler mi?
Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler.

55. İşlenmemiş kıymetli madenler herkes tarafından ithal edilebilir mi?

İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır.

V- TİCARİ OLMAYAN ŞAHSİ MAHİYETTE BAZI EŞYANIN BEDELSİZ İTHALİ
(Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktar açısından ticari olmayan eşyanın bedelsiz olarak Türkiye gümrük bölgesine serbest dolaşıma girişi esnasında gümrük vergilerinden muafiyet tanınması) (Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 1) (20.02.2000 t. 23970 s. R.G.)

56. Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?

Bedelsiz ithalatı yapabilecekler aşağıda belirtilmiştir:
(a) Türkiye’de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamaları kaydıyla, yurtdışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler,
(b) Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış olup, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,
(c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakleden kişiler
bedelsiz ithalat yapabilirler.

57. Ticari olmayan bedelsiz ithalat kapsamında hangi şahsi eşyalar ithal edilebilir?

Bedelsiz ithalat kapsamında, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile motosiklet ve karavan, en çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adele gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet ve azami yüklü ağırlığı 750 kg.'ı geçmeyen hafif römork ithal edilebilir.
Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzemeler de gümrük vergilerinden muaftır.Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.
Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi ise, teşebbüsün faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri anlamına gelir.
Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerlerin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazların ithaline ilişkin olarak yurda dönmeden önce yapacakları talepleri duruma göre; Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının uygun görüşleri alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığı’nca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

58. Bedelsiz ithalat kapsamında kara nakil vasıtaları ithalatı kaç yılda bir yapılabilir?

Bedelsiz ithalat kapsamında yer alan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları ithalatı aynı kişi tarafından 5 yılda bir yapılabilir.

59. Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilecek kara nakil vasıtalarında yaş sınırlaması var mıdır?
Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilecek motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olamaz.

60. Bedelsiz ithalat kapsamında getirilecek kara nakil vasıtalarının ne kadarlık süre için hak sahiplerinin adına kayıtlı olması gerekir?
Özel kara nakil vasıtalarının, Türkiye’ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden talep sahibinin adına kayıtlı olması gerekir.

61. Motorlu ve motorsuz özel kara nakil vasıtalarının bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi gümrük müdürlüklerinden yapılır?
Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı motorlu ve motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithali amacıyla İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Bedelsiz İthalat ve Naklihane Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birisine müracaat edilmesi gerekmektedir.


VI- TİCARİ BEDELSİZ İTHALAT

62. Ticari bedelsiz ithalat için izin almak gerekli midir?

Ticari bedelsiz ithalatta izin müessesesi bulunmamaktadır. Ticari bedelsiz ithalat işlemleri beyan suretiyle herhangi bir izin alınmaksızın sonuçlandırılmaktadır.

63. Kullanılmış eşyaya ilişkin ticari bedelsiz ithalat talepleri için izin almak gerekli midir?
Kullanılmış eşyaya ilişkin ticari bedelsiz ithalat taleplerinin ilgili firmalarca doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılması gerekmektedir.

VIl- İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

64. Damping nedir?

Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için piyasa fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmaktır.

65. Sübvansiyon nedir?
İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği)’dır.

66. Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl önlenir?
Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına verdiği zarar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde önlenir.

67. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, damping veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşların Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir.
Şikayet, damping veya sübvansiyon, zarar ve damping veya sübvansiyona konu olan ithalatla iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delilleri içermelidir. Yeterli delillerle desteklenmeyen iddialar şikayet olarak değerlendirilmemektedir.

68. Bir ürün dampinge veya sübvansiyona karşı nasıl korunur?
İthalat Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda; dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, mevcut mali mükellefiyetlere ilave olarak damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi uygulamasına gidilmektedir.

69. Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler nerede yayınlanır?
Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete’de Tebliğlerle yayımlanır.

VIIl- İTHALATTA STANDARDİZASYON MEVZUATININ TEMEL UNSURLARI
70. İthalatta Standardizasyon Mevzuatı nelerden oluşur ve mevzuat internet ortamında nereden takip edilebilir?

İthalata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi;
* 6 / 7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük,
* Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı,
* Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikler,
* Teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esaslar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanan Tebliğler ile verilen talimatlara göre yapılmaktadır.
Bu konudaki tüm mevzuat Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından
( www.dtm.gov.tr ) incelenebilir.

71. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ithalat açısından amaçları nelerdir?
Bu Karar’ın amacı; teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde özetle;
a) İthalatta uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin uluslararası ticarete gereksiz engel teşkil etmesini önlemek ve ticareti geliştirmek,
b) İthal ürünlerde düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak,
c) İthal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratmayacak şekilde ithal ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve/veya güvenli olmasını temin etmek; insan sağlığı ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması ile kamu ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği gereklerini yerine getirmek,
ç) Teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerde yetkili kuruluşları, yapılacak işlemleri ve uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.


72. İthalatta uygunluk değerlendirmesi niçin yapılmaktadır?
İthalatta uygunluk değerlendirmesi; ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki varlığının veya çevrenin korunmasını, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yapılır.

73. İthalatta uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde uygulanan prosedür nedir?

İşlemlere, ithalatçı veya temsilcisinin, ilgili Tebliğlerde belirtilen yetkili kuruluşlara müracaat etmesi üzerine, giriş gümrüğünde yirmidört saat içinde, ithalatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle başlanır.
Malın laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde, uygunluk değerlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört takımı geçmemek üzere, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildiği kadar veya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek miktarlarda numune alabilirler.İthalatçı veya temsilcisi fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da belli bir süre sonra numuneleri geri alabilir.
Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, ithalatçı veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu belirten belge verilir.

IX- DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON ( DTS ) TEBLİĞLERİ

74. Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri’nin başlıcaları nelerdir?

•Türk Standartları Enstitüsü’nün Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünlere İlişkin 2009 / 1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine İlişkin 2009 / 2 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin 2009/3 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına İlişkin 2009/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına İlişkin 2009/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin 2009 / 6 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin 2009/7 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerini Düzenleyen 2009/8 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
•“CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalat Denetimlerine İlişkin 2009/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ,
•Oyuncakların İthalat Denetimlerini Düzenleyen 2009/10 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Kişisel Koruyucu Donanımlarının İthalat Denetimlerini Düzenleyen 2009/11 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen 2009/12 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen 2009/13 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerini Düzenleyen 2009/14 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerini Düzenleyen 2009/15 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Tıbbi Malzemelerin İthalat Denetimlerini Düzenleyen 2009/16 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine İlişkin 2009/17 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimlerine İlişkin 2009/18 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına İlişkin 2009/19 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına İlişkin 2009/20 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,
•Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara ilişkin 2009/23 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği,

2009/1 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ:

75. İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi TSE tarafından yapılan ürünler nelerdir ve eğer bir ürün için TSE’den Uygunluk Belgesi alınması gerekiyor ise başvuru ne şekilde yapılacaktır?
2009/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listelerde yer alan ürünler için TSE’ye başvurmak gerekir.Tebliğ eki listelerde ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası bazında standart numarası ile standart adı da belirtilmek suretiyle yer almaktadır.Ekli listelerde belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olması zorunludur.
Tebliğ eki listelerde yer alan bir ürün için ithalatçı veya temsilcisinin, Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu’nu tanzim ederek ve diğer istenen belgeleri de ekine koyarak Türk Standartları Enstitüsünün en yakın mahalli temsilciliğine başvurması gerekir.
TSE’nin yapacağı uygunluk değerlendirmesinde ürünün ilgili standarda uygun olması halinde Uygunluk Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Uygunluk Belgesi gümrük idaresine gönderilir ve bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilir.
Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin uygunluk değerlendirmesine esas testleri, olumsuzluk çıkmadıkça, sürdürülerek tamamlanır. Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmaz ve gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınan ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez.

76. Aynı ülkeden aynı ürünün müteakip ithalatlarında her seferinde TSE’den Uygunluk Belgesi alma zorunluluğu var mıdır?
Tebliğ eki listelerde yer alan ve daha önceden yapılmış testlerden olumlu sonuç alan ürünler; G.T.İ.P.'i, tipi, türü, sınıfı, menşei,markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.
Ancak, ithalatçının test edilen partiden sonra yaptığı ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla, her takvim yılı içinde en az bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden alınacak numuneler değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı G.T.İ.P. numaralı ürünler kontrole tabi tutulur. Bu kapsamda yapılan uygunluk değerlendirmesinden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.

77. Tebliğ kapsamına giren şahsi eşyalar ve numuneler için de TSE’ye başvurmak gerekir mi?
2009 / 1 sayılı Tebliğ, şahsi eşyaya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin vermektedir.

2009/2 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ:

78. İthalatta bir malın ait olduğu standardına ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü söz konusu mudur? Eğer böyle bir kontrol söz konusu ise hangi malların ithalatında uygulanmaktadır?

2009/2 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde yer alan ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili standartlarına ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılmaktadır.Tebliğ eki listede yer alan ürünler tarımsal (yenilen sebzeler, yenilen meyvalar, hayvansal ve bitkisel yağlar,…) ürünlerdir.

79. 2009 / 2 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği uyarınca ithal edilecek zorunlu standardı olan bir ürünün, standardına ticari kalite yönünden uygunluğunun tespiti için Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne ne şekilde başvurulacaktır?
2009 / 2 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki liste kapsamındaki ürünler için, ithalatçı veya temsilcisi Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu’nu tanzim ederek, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.

Yapılacak değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde veya “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında yapılacak ithalatta; ürünün, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde belirtilen vasıfları dikkate alınmak suretiyle yapılacak inceleme sonucunda ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere bir Kontrol Belgesi verilir.Kontrol Belgesi bulunmayan malların ithalatına izin verilmez.

2009/3 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ:

80. 2009/3 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ”in kapsamı nedir?

2009 / 3 sayılı DTS Tebliğ eki Ek-1/A sayılı listede yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında, bu atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Uygunluk Belgesi ile belgelenir. Bu belge beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

81. 2009 / 3 sayılı Tebliğ uyarınca nereye, ne şekilde başvurulacaktır?
(Ek-1/A) sayılı listede yer alan atıkları; Çevre ve Orman Bakanlığından lisans veya geçici çalışma izni alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir.
(Ek-1/A) sayılı listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi tarafından, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Orman Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı almak üzere başvurulur.
İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuru, atık Türkiye gümrük bölgesine gelmeden en az 3 iş günü öncesinde aşağıda yer alan belgeler ile birlikte yapılır:

a) Başvuru Dilekçesi (Tebliğ’in 3 No.lu Eki),
b) Bilgi formu ((Tebliğ’in 4 No.lu Eki),
c) Lisans veya geçici çalışma izninin bir örneği,
d) (Ek-1/A) sayılı listede yer alan atıklar için menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan ve bu atıkların insan sağlığı ve çevre açısından zararsız olduğunu ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığını gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi,
e) 4012.20.00.90.00 GTİP'li maddenin ithalatında menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan, ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,
f) 8548.10.21.00.00 GTİP'li maddenin ithalatında menşe veya çıkış ülke yetkili otoritesi veya akredite olmuş kuruluşlarından alınan, ürünün asit içermediğine dair belge ve tercümesi,
İthalatçı veya temsilcisi, (b) bendinde belirtilen bilgi formunun bir örneğini il Çevre ve Orman Müdürlüğüne ilettiği tarihte, ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

82. Hangi atıkların ithalatı yasaktır?
2009 / 3 sayılı Tebliğ eki (Ek-2/A) ve (Ek-2/B) sayılı listelerde yer alan atıkların (madenlerin fiziki ve kimyasal işlem atıkları, sondaj atıkları, tarımsal atıklar, ahşap koruma atıkları, deri / kürk / tekstil endüstrisinden kaynaklanan atıklar, petrol rafine atıkları, kullanılmış filtre killeri, ilaç atıkları,….v.s.) serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır Ek: II sayılı listede yer alan atıkların serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.

2009 / 4 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ:

83. 2009 /4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin kapsamı nedir? ( Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddeler )

2009/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ uyarınca, Tebliğ ekinde yer alan listelerde belirtilen maddelerin (tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham / başlangıç maddeleri, ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeler, tıbbi müstahzarlar ve insan sağlığını etkileyebilecek birçok ürün söz konusu listelerde yer almaktadır.) ithalatında, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun Kontrol Belgesi ile belgelenmesi gerekir. Bu belge, eşyanın ilgilisine teslimi sırasında, ilgili gümrük idaresince aranır.

84. 2009 / 4 sayılı Tebliğ uyarınca Kontrol Belgesi alınması için nereye, ne şekilde başvurulacaktır?
Kontrol Belgesi alınabilmesi için; başvuru dilekçesi, 3 nüsha Kontrol Belgesi formu, proforma fatura veya fatura, analiz sertifikası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı'nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa (ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) başvurulması gerekir.
Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatında, gerek görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir:
a) İthalatçı firmanın ünvanı ve adresi,
b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,
c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,
d) Kullanım amacı ve günlük dozu.

85. 2009 / 4 sayılı Tebliğ uyarınca CE işaretli ürünler için de Kontrol Belgesi aranır mı?
Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu'nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve / veya işaretlerin ( CE İşareti, vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla, her ürün için uygunluk beyanının Sağlık Bakanlığı'na tevdi edilmesi halinde, doğrudan Kontrol Belgesi verilmektedir.Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir.Ayrıca, gerekli olduğu hallerde, ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.

2009 / 5 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ:

86. 2009 / 5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin kapsamı nedir?
2009 / 5 sayılı Tebliğ ekinde yer alan listelerde belirtilen maddelerin ithalatında, söz konusu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı / sağlığı yönlerinden uygunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca tespit edilmektedir.

87. 2009 / 5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ uyarınca nereye, ne şekilde başvurulacaktır?
Tebliğ eki listelerde

•(Ek-1, Ek-2/A,B,C, Ek-3, Ek-4/A,B, Ek-6/A,B)’de yer alan ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi aranır.
•(Ek-5/A,B)’de yer alan ürünlerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
•(Ek-1, Ek-2/A,B, Ek-3, Ek-4/A, Ek-6/A,)’da yer alan ürünlerin ithalatında, İthal edilmek istenen maddelerin beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu maddelerin ithalatına izin verilir. Uygunluk Yazısı alınabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca onaylanan Kontrol Belgesinin anılan Bakanlığa ibrazı gerekmektedir.
•Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu, proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Kontrol Belgesi formunda yer alan mevzuat çerçevesinde insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalattan önce adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulması gerekir

88. Kontrol Belgesi’nin süresi ne kadardır?
Kontrol Belgesi’nin süresi; Tebliğ eki
a) Ek-1, Ek-2/A-B kapsamı maddeler için 4 ay,
b) Ek-3, Ek-5/A-B kapsamı maddeler için 6 ay,
c) Ek-4/A,B kapsamı maddeler için 12 ay,
d) Ek-6/A sayılı liste kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve ithalat işlemlerine başlanmış, ancak beyannamenin tescili tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.


2009/6 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ:

89. Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasalların ithalatında hangi belgeler aranmaktadır ve bu belgeler nereden temin edilecektir?

Kimyasal maddelerin ithalatında uygulanacak usul ve esaslar 2009/6 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.Söz konusu Tebliğ eki Ek: I’de yer alan kimyasalların (ozon tabakasını incelten kimyasallar) ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kontrol Belgesi ile belgelenir.Bu belge, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresince aranır.

2009/6 sayılı Tebliğ eki Ek: II’de yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerin ise, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Kimyasal Madde İthalat Belgesi almaları zorunludur.Bu belge, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresince aranır.

90. Kontrol Belgesi ve Kimyasal Madde İthalat Belgesi alınabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı’na hangi belgelerle başvurulması gerekmektedir?
2009/6 sayılı Tebliğin I no.lu ekinde yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;
a) Kontrol Belgesi formu ( 2 nüsha ),
b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; tarih ve numarası, malın menşei, G.T.İ.P numarası, kg. cinsinden miktarı, ilgili maddenin toplam değeri, firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)
c) Orijinal Analiz Belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açık bir şekilde yazılması ve firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)
ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde; üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)
d) Ek-1 sayılı Liste'de yer alıp da, aynı zamanda kotaya tabi olan maddeler için Dış Ticaret Müsteşarlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthalat Lisansı ile Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulması gerekmektedir.
Ek II sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kimyasal Madde İthalat Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından,
a) Başvuru dilekçesi (tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer alacaktır),
b) Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek taahhütname,
c) Firmanın çalışma konularının da belirtildiği, noter tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
ç) Noter tasdikli İmza Sirküleri,
d) Fatura Bilgi Formu ve çevre mevzuatı çerçevesinde ilgili kimyasal maddeye göre istenecek bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

91. İthalatı yasak olan kimyasallar nelerdir?
İlgili Tebliğ Ek: III’de yer alan kimyasalların (Trikloroflorometan, diklorodiflorometan, triklorotrifloroetanlar, diklortetrafloretanlar, klorpentafloretan, klortriflorometan, polibromlu difenil, poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller,..v.s. ) ithalatı yasaktır.

2009 / 7 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ:

92. Yakıt ithalatında gümrüklerce herhangi bir belge aranmakta mıdır? Aranmakta ise belgenin nereden alınması gerekir?

2009/7 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin I no.lu ekinde yer alan yakıtların ithalatında, bu yakıtların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresince aranır.Kontrol Belgesi için ne şekilde başvurulacağı hususu bahse konu Tebliğ’de belirtilmektedir.

2009 / 9 SAYILI DTS TEBLİĞİ:

93. CE işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin uygulama ne şekildedir?
CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair 2009 / 9 sayılı DTS Tebliği 31.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup ithal edilecek Tebliğ eki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.
Tebliğin 1 no.lu ekinde ürün grubu, yetkili kuruluş (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ve ilgili yönetmelikler belirtilmektedir.
Tebliğde belirtilen yönetmelikler ve ilgili ürün grupları şu şekildedir:
1) Makine Emniyeti Yönetmeliği (Makinalar),
2) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat),
3) Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (Elektromanyetik Alan Yaratan ve / veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler),
4) Asansör Yönetmeliği (Asansör ve Güvenlik Aksamları),
5) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (Basınçlı Ekipmanlar),
6) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (Basit Basınçlı Kaplar),
7) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar),
8) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (Gaz Yakan Cihazlar),
9) Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (Sıcak Su Kazanları).
Avrupa Birliği'nde serbest dolaşıma girmemiş ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen, Tebliğ ekinde yer alan tabloda belirtilen yönetmelikler kapsamına giren ve Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yetkili kuruluş adına Türk Standardları Enstitüsü’nce gerçekleştirilmektedir.

94. Başvuru ne şekilde yapılacaktır?
Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisinin başvuru formu ve form ekinde sayılan belgelerle ( fatura veya proforma fatura fotokopisi, imza sirküleri / vekaletname sureti, AT Uygunluk Beyanı, gümrük beyannamesi, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma belgesi ) birlikte Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurması gerekmektedir.Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan denetimlerde ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde Uygunluk Yazısı düzenlenmektedir.Düzenlenen uygunluk yazısı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

DİĞER ÖNEMLİ DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞLERİ:

95. Oyuncak ithalatında gümrüklere sunulmak üzere önceden alınması zorunlu olan herhangi bir belge var mıdır?

Oyuncak ithalatı 2009/10 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile düzenlenmiştir. İthal edilecek oyuncakların, 17.05.2002 tarih ve 24758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmemiş, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ve Tebliğ ekindeki listede belirtilen oyuncakların söz konusu Yönetmeliğe uygun olup olmadığına dair denetimler Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.
Oyuncakların ithali için ithalatçı veya temsilcisinin tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu’nu tanzim ederek form ekinde belirtilen belgelerle birlikte Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurması gerekir.Ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir.

96. Deterjan ürünlerinin ithalatında gümrüklere sunulmak üzere önceden alınması zorunlu olan herhangi bir belge var mıdır?
Deterjan ürünlerinin ithalatı 2009/13 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile düzenlenmiştir.İthal edilecek deterjan ürünlerinin, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun ve güvenli olması zorunludur.
İthalatçı veya temsilcisinin, ithal edilecek ve Tebliğ eki listede yer alan deterjan ürünleri hakkında söz konusu Tüzük gereğince bir defaya mahsus bildirimde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ya da İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.Bildirimin yapıldığına dair Bakanlıkça veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen Bildirim Kayıt Belgesinin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.

97. Kozmetik ürünlerinin ithalatı ne şekilde yapılmaktadır?
Kozmetik ürünlerinin ithalatı 2009/12 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile düzenlenmiştir.İthal edilecek kozmetik ürünlerinin Kozmetik Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.
Tebliğ eki listede yer alan ürünleri piyasaya ilk kez arz edecek ithalatçı veya temsilcisinin, Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunması gerekir.
Bildirimin yapıldığına dair Bakanlıkça düzenlenen ve ithalatçının ünvanı ile vergi numarasının bulunduğu Bildirim Kayıt Belgesinin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.

98. Pil ve akümülatörlerin ithalatı ne şekilde yapılmaktadır?

İthal edilecek pil ve akümülatörlerin, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen 2009/15 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ eki listedeki ürünlerin anılan Yönetmeliğe uygunluğuna dair denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

Söz konusu ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisinin, başvuru formu ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurması gerekir.
Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere uygunluk belgesi verilir.

X- DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATINDA BAHSİ GEÇEN ÇEŞİTLİ KELİMELERİN ANLAMLARI İLE BELGELERİN TANIMLARI
99. Standardizasyon ne demektir?

Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini ifade eder.

100. Zorunlu standard ne demektir?
İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standardını ifade eder.

101. Uygunluk Değerlendirmesi ne anlama gelir?
Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder.

102. Teknik Düzenleme ne demektir?
Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi ifade eder.

103. TSE –EN –ISO 9000 Belgesi nedir?
Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

104. AQAP Belgesi nedir?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni ifade eder.

105. GMP Belgesi nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni ifade eder.

106. İmalat Yeterlilik Belgesi nedir?
"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

107. CE İşareti nedir?
Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

108. E İşareti nedir?
"Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve / veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

109. " e" İşareti nedir?
Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

110. Tip Onayı Belgesi nedir?
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

XI- İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ MEVZUATI

111. İthalatta Gözetim ve Korunma önlemleri alınmasına imkan tanıyan başlıca mevzuatlar nelerdir ve mevzuat internet ortamında incelenebilir mi?

A) Gözetim ve Korunma Önlemleri ( Tekstil Harici )

•İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği,
•İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar ve Gözetim Uygulanması Yönetmeliği,
•Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği,
B) Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Gözetim ve Korunma Önlemleri

•Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmeliği,
•İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmeliği,
C) Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi

•İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar ve Yönetmeliği.
Bu konudaki tüm mevzuat Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından ( www.dtm.gov.tr ) incelenebilir.

112. İthalatta gözetim ne demektir?
Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen veya onaylanan “Gözetim Belgesi” ile izlenmesidir. Gözetim kararı, Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.

113. Gözetime tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?
Gözetime tabi bir ürün ancak “Gözetim Belgesi”nin ( diğer gerekli belgelerle birlikte ) ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir.

114. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında herhangi bir kısıtlama var mıdır?
Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve / veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatı gerçekleştirebilir.

115. Korunma önlemi ne demektir?
Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve / veya şartlarda ithal edilmesi halinde bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı ve geçici olmak kaydıyla alınan önlemleri ifade eder.Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar / değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

116. Ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespiti ve değerlendirilmesinde Müsteşarlıkça hangi faktörler dikkate alınır?
Dikkate alınan başlıca faktörlere aşağıda yer verilmektedir:
a) İthalatın hacmi, ithalatta mutlak rakamlar itibariyle ya da yerli üretime veya tüketime göre nispi olarak bir artış olup olmadığı,
b) İthalat fiyatları, yerli üreticiler tarafından üretilen benzer veya doğrudan rakip malın fiyatına oranla belirgin bir fiyat düşüklüğü olup olmadığı,
c) Üretim, verimlilik, kapasite kullanımı, satışlar, pazar payı, kar / zarar ve istihdam gibi belli bazı ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi.

117. Korunma önlemi alınması için kimler başvuruda bulunabilir?
İlgili gerçek ve tüzel kişiler veya bunların bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odalar korunma önlemi alınması için başvuruda bulunabilirler.

118. Korunma önlemi alınması için başvuru nasıl olmalıdır?
Başvuruların Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek başvuru formunun tam ve usulüne uygun şekilde doldurularak yapılması gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde, ön inceleme sırasında ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
Bir dilekçe ekinde hazırlanacak dosyada bazı temel bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Temel olarak bir başvuru dosyasının ithalatta artış olduğu, ciddi zararın veya ciddi zarar tehdidinin varlığı ve illiyet bağı ( ithalat artışı ile ciddi zarar arasında ) olduğu iddialarını içermesi gerekmektedir.Tam ve eksiksiz olarak yapılacak bir korunma önlemi başvurusunda yer verilmesi gereken bu temel tespitlerin yanı sıra bu tespitlere nasıl ulaşıldığı gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır.

119. Korunma önlemi alınması için başvuru nereye yapılır?
Korunma önlemi başvurusu;

T.C. Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri Dairesi
Adres: İnönü Bulvarı No:36,
06510 Emek-Ankara
Tel : 0312-204 77 17
Faks: 0312-212 87 65 veya 212 87 11
E-Posta: korunma@dtm.gov.tr
Web Sitesi: http://www.dtm.gov.tr
adresine yapılır.

120. İthalatta gözetim ve korunma önlemleri uygulanılan ürünleri ve önlemlerin neler olduğunu nereden öğrenebiliriz?
İthalatta gözetim ve korunma önlemlerine sıkça başvurulmakta olup, birçok üründe önlemler söz konusudur.İthalat işlemlerine başlanmadan söz konusu mevzuat uygulamalarının incelenmesinde yarar bulunmaktadır.Bu konuda ayrıntılı bilgiye (Tebliğlere) www.dtm.gov.tr portalında İthalat Mevzuatı/Gözetim ve Korunma Önlemleri bölümünden ulaşmak mümkündür.

XII- KOTA VE TARİFE KONTENJANI:
121. İthalatın miktar ve / veya değer kısıtlamasına tabi tutulması halinde kota dağıtımı kim tarafından ve ne şekilde yapılır ?

Başvurular, Resmi Gazete’de yayımlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır.Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belirlenecek dağıtım yönteminin gerektirdiği süre içinde sonuçlandırılır.

122. Kotaya tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir?
Kotaya tabi bir ürün ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ‘’İthal Lisansı’’ nın ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir.
Bununla birlikte, Müsteşarlıkça gerekli görülmesi halinde, kota ve tarife kontenjanına konu olan mallar ilgili Tebliğde belirtilen Gümrük kapılarından kota veya kontenjan doluncaya kadar başvuranlara, İthal Lisansı aranmaksızın tahsis edilebilir.
İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde kota ve tarife kontenjanı konusu maddelerin serbest dolaşıma girmesi şarttır.

123. Tarife Kontenjanı ne demektir?

Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini ifade eder.


124. Tarife Kontenjanı uygulamasının amacı nedir?

Tarife Kontenjanı uygulaması, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan girdilerin/ürünlerin yıllık ya da dönemler itibariyle ithal şartlarının kolaylaştırılarak ithalinin yapılmasını temine yöneliktir.

125. Tarife Kontenjanına konu olan mallar nasıl duyurulur?
Tarife Kontenjanı uygulanacak mallar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Tebliğleriyle Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulur.

126. Tarife Kontenjanının kullanım usulleri nasıl belirlenir?
Tarife kontenjanlarının kullanım usulleri Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmektedir.Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek İthal Lisansının ithalatçı tarafından gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

127. Tarım ürünlerinde tarife kontenjanları ne zaman açılmaktadır?
Tarım ürünlerindeki tarife kontenjanları, hem iç koşullara hem de uluslararası yükümlülüklere bağlı olarak gerçekleştirilmekte, mevsim ve iklim şartlarına geniş ölçüde bağımlı bulunan tarımsal üretimin, miktar ve kalite olarak yetersiz kaldığı durumlarda açılmaktadır.

128. Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarına konu olan maddeler nelerdir?
Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanları, sanayinin hammadde ihtiyacının ucuz yoldan temini amacına yöneliktir.Tekstil ve konfeksiyon ürünleri, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac, akrilonitril, petrol yağları ve renkli katod ışın tüpü gibi sanayi ürünlerinde tarife kontenjanı uygulanmaktadır.

129. Tarım ve sanayi ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanları internet ortamında nereden takip edilebilir?
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından (www.dtm.gov.tr) ithalat mevzuatı kısmına girilerek tebliğler incelenebilir.

XIII- DIŞ TİCARETTE YARARLANILABİLECEK BAŞLICA İNTERNET SİTELERİ:
http://www.ito.org.tr ( İstanbul Ticaret Odası )
http://www.dtm.gov.tr ( Dış Ticaret Müsteşarlığı )
http://www.hazine.gov.tr ( Hazine Müsteşarlığı )
http://www.gumruk.gov.tr ( Gümrük Müsteşarlığı )
http://www.gumrukler.gov.tr ( Gümrükler Genel Müdürlüğü )
http://www.sanayi.gov.tr ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı )
http://www.tarim.gov.tr ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı )
http://www.saglik.gov.tr ( Sağlık Bakanlığı )
http://www.cevreorman.gov.tr ( Çevre ve Orman Bakanlığı )
http://www.mfa.gov.tr ( Dışişleri Bakanlığı )
http://www.maliye.gov.tr (Maliye Bakanlığı)
http://www.tuik.gov.tr ( Türkiye İstatistik Kurumu )
http://www.tcmb.gov.tr (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)
http://www.tse.org.tr ( Türk Standardları Enstitüsü )
http://www.igeme.org.tr ( İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi )
http://www.tutunalkolkurumu.gov.tr (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu )
http://rega.basbakanlik.gov.tr ( Resmi Gazetelere bakmak için )
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr ( mevzuat için )
http://www.abgs.gov.tr ( Avrupa Birliği Genel Sekreterliği )
http://www.disticaretteyaklasimlar.com ( Dış ticaretle ilgili bir forum sitesi )
 


  2008. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası