›  Tescil ve Kayıt     ›  Üyelerimiz     ›  Aidat Sorgulama    ›  İletişim

Sık Kullanılanlara Ekle   |   English   |   Ana Sayfa


 
ANKET

Oda işlemleriniz zamanında yapılıyor mu?

Evet

Hayır

   Sonuçları Göster

 
 E-Posta Listesi

E-Posta listemize kayıt olun yeniliklerden haberdar olun.

Ad, Soyad :
E- Posta :
 


SORULARLA İHRACAT VE İHRACATI TEŞVİK MEVZUATI

BÖLÜM 1
İHRACAT MEVZUATI
İhracat Nedir ?
İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.

Kimler İhracat Yapabilir ?
İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilirler.

Hangi Faaliyetler “İhracat” Sayılmaktadır ?
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların;

1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını üstlenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,

2. Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satış ve teslimleri,

3. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4. Proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb.hizmet satışları,

b)

1. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3. (1) ve (2)’deki firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

c)

1. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların satış ve teslimleri,

2. İmalatçı firmaların, Müsteşarlığın yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3. İmalatçı firmaların Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

d) Yapı-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye (sabit sermaye yatırımı nitelikli olanlar) çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası taşımalar ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi taşımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri,

g) Uluslararası taşımacılıktan Kazanılan navlun bedellerinin yurda getirildiğinin Döviz Alım Belgesi ile tevsiki kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,

h) Yurt dışı müteahhitlik, müşavirlik,yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,

i) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

j) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımı ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25.1.1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı "T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili

Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği" kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),

k) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya veya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

l) İmalatçı firmaların yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Doları'nı aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),

m) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil)turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,

n) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

o) İmalatçı firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri,

p) Turizm müesseseleri ile seyahat acentalarının yurt içi ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,

q) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya TIR’ların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,

r) Yalnız petrol türevi üreticilerinin, uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesinde yurt içinde faaliyet gösteren yabancı veya uluslararası kuruluşlara konvertıbl döviz karşılığı akaryakıt satış ve teslimleri,

s) Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması gayesiyle yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi,

t) Yerli firmalarca, yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle bilgi bankası oluşturulması ile bu bilgilerin yurt içinde ve dışında pazarlanması amacıyla bilgi iletişim ağı kurulması ve işletilmesi,

u) Profesyonel spor kulüpleri ile bunların % 51'den fazla iştiraki olan şirketlerin uluslararası spor müsabakalarına iştirak etmeleri nedeniyle sağladıkları hasılat ile yurt dışına sporcu transferlerinden elde ettikleri gelirlerdir.


İhraç Malı Özel Bir Liste Kapsamında mı ?
İHRACI YASAK MALLAR
1. Kültür ve tabiat varlıkları (eski eserler)

2. Hint keneviri

3. Tütün tohumu ve fidesi

4. Tiftik keçisi

5. İhracı izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon)

6. Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dişbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

7. İhracı yasak olan doğal çiçek soğanları

8. Odun ve odun kömürü (meyve kabuklarından üretilen mangal kömürü hariç)

9. Sığla (liquidamber orientalis)

10. Yalankoz (pterocarya carpinifolia)

11. Datça hurması (phonix the oprasti crenter)

12. Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları

13. Salep(toz, tablet ve her türlü formda)

İHRACI İZNE BAĞLI MALLAR

MADDE

İzin Veren Kurum
Harp silah ve mühimmatı (spor ve av tüfekleri hariç) Milli Savunma Bakanl.
Afyon ve haşhaş kellesi Sağlık Bakanlığı
Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin BM Sözleşmesi Kapsamındaki mallar Sağlık Bakanlığı
Tehlikeli atıkların sınırlarötesi taşınımının ve bertarafının kontrolüne ilişkin Basel sözleşmesi kapsamındaki mallar Çevre Bakanlığı
Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon Orman Bakanlığı
 
Gübreler (kimyevi gübreler hariç) Tarım ve K. Bakanlığı
Tohumlar (orman ağacı tohumları hariç) Tarım ve K. Bakanlığı
 
Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri (sülükler dahil) Tarım ve K. Bakanlığı
Yarış atları Tarım ve K.Bakanlığı
Yem Kanunu kapsamına giren yemler Tarım ve K. Bakanlığı
Zirai mücadele ilaç ve aletleri Tarım ve K. Bakanlığı
Veteriner ilaçları Tarım ve K. Bakanlığı
İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları Tarım ve K. Bakanlığı
 
Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan Tarım ve K. Bakanlığı
 
Doğa mantarı (Sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik ihracat için) Tarım ve K. Bakanlığı
 
Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus)(canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş) Tarım ve K. Bakanlığı
 
Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar Türkiye Atom Enerjisi Kurumuı
Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki mallar Mili Savunma Bakanlığı
Şeker T.C Şeker Kurumu

İHRACINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU (DFİF)

PRİM KESİNTİSİ YAPILAN MALLAR

a) Her türlü naturel iç fındık

b) Her türlü kabuklu fındık

8 cent/kg karşılığı TL

4 cent / kg karşılığı TL

41.01, 41.02 ve 41.03 GTİP’na dahil
işlenmiş deri ve kösele dışında kalan
pikle deri dahil, her türlü hayvan derileri
ve postları
50 cent/kg karş.TL
5201.00 pamuk (kadre edilmemiş veya
penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış
pamuklar hariç)
0 (sıfır) cent/kg karş. TL
 
5203.00.00.00 pamuk (kadre edilmiş veya
penyelenmiş)
0 (sıfır)cent/kg karş. TL

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR
1. DFİF primi kesintisine tabi maddeler,

2. DFİF’ ten ödeme yapılan maddeler,

3. Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

4. Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

5. Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddeler,

6. Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

7. 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

8. İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı

9. Meyan kökü,

10. Ham lületaşı ve taslak pipo,

11. Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

12. Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

13. Orijinal bağırsak,

14. Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

15. Dökme halde kaypa cinsi kırmızı biber (konik biber),

16. Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış)

17. Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

18. Beyaz mermer (ham ve kabaca yontulmuş-2515.11.00.00.11), renkli ve damarlı mermer (ham ve kabaca yontulmuş-2515.11.00.00.12), oniks (ham ve kabaca yontulmuş-2515.11.00.00.13),traverten (ham ve kabaca yontulmuş-2515.11.00.00.14), diğerleri (ham ve kabaca yontulmuş-2515.11.00.00.19),

19. Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90),

20. Kornişonlar (0707.00.90.00.00),

21. Çam fıstığı (iç çam fıstığı hariç),

22. Buğday ve mahlut (GTİP No:10.01), kara buğday (GTİP No:1008.10), buğday ve çavdar melezi (GTİP No:1008.90.10)


İHRACINDA STANDART KONTROLÜ ZORUNLU MALLAR
İhraç konusu malların, denetim tüzükleri ile zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı, Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları’ndan Kontrol Belgesi’nin temini gerekmektedir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur.

İhracında “Sağlık Sertifikası” Aranan Ürünler Nelerdir ?
Bitki ve Bitkisel Ürünler
Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısı, ihraç edeceği ürünle ilgili hastalık, zararlı maddeler ve ilaç kalıntılarının bulunmadığını gösteren Bitki Sağlık Sertifikası’nı T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerinden temin ederek gümrük idaresine ibraz edecektir.

Ticaret Borsasına Kote Edilmiş zirai bir ürünün ihracında ise, ayrıca Borsa Tescil Beyannamesi’nin de gümrüğe ibrazı gerekmektedir.

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler ve Deniz Ürünleri
Canlı hayvan, hayvansal ürünler ile deniz ürünleri ihraç edeceklerden, Tarım İl Müdürlüklerinden temin edilmek üzere, söz konusu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu gösterir Sağlık Sertifikası istenmektedir.

Hangi Malların İhracında “ Ekspertiz Raporu” Aranmaktadır ?
Halı İhracatı
Satıcının beyanına dayanılarak faturaya konulan “yeni imalattır” ibaresi ile halı ihracatı esnasında müzelerce ekspertiz işlemi yapılmamakta, gümrük idarelerince gerekli görülmesi halinde müzelerden ekspertiz için uzman talep edilmektedir.

Hediyelik Eşya İhracatı
Bakır, pirinç ve sarıdan mamul hediyelik eşya ihracında, bağlı bulunulan Oda’ya bir dilekçe ile başvurudan sonra, ilgili müze eksperlerince düzenlenen raporun gümrük idarelerine ibrazı gerekmektedir.

Lületaşından Mamul Pipo İhracatı
Ham lületaşının yurt dışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamulleri ekspertize tabi tutulmaktadır. Ekspertiz işlemi için ihracatçı, bağlı bulunduğu Oda’ya müracaat edecektir.


İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Ticari Faturalar

Satılan bir malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesi olan ticari faturalar, üzerinde maliye kaşesi veya noter tasdiki ile ihracatçı tarafından düzenlenmektedir. Fatura, ithalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak da, Ticaret Odası’nca onaylanmaktadır.

Proforma Fatura

Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatının, özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden bir teklifname niteliğindeki faturadır.

Orijinal Fatura

Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen orijinal fatura, satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğuna dair kesin karine oluşturan bir belgedir. İhracat ve ithalatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için orijinal fatura gerekmektedir. Orijinal fatura, ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalatçıya gönderilmektedir.

Konsolosluk Faturası

Bu belge, yabancı bir ülkeye sevk edilen malların menşeinin belirlenmesi için malın gönderileceği ülke konsolosluğu tarafından onaylanmaktadır.

Navlun Faturası

Navlun, CF veya CIF satışta satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya navlun faturası denmektedir. Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konşimento ve diğer sevk belgesi üzerinde “navlunu ödenmiştir” kaydının bulunması gerekmektedir.

Sigorta Belgesi

CIF veya CI teslim şekline göre yapılan ihracatta söz konusu olmaktadır. İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır.Bu şekilde ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.

Koli Müfredat Listesi

İhraç edilecek malların miktarları, fiyatları ve konteynırların ihtiva ettiği ambalajların adetlerini belirten listedir. Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir. Gümrüklerce ve hasar halinde sigorta şirketlerince talep edilmektedir.

Çeki Listesi

Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval vs.ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.

Eşyanın Ordinosu

Konşimentolarda yazılı malların kısım kısım veya tamamen çekilebilmesi için hazırlanan emir ve talimattır.

Konşimento

Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malın taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma hizmetlerinden doğan yükümlülük ve sorumluluklar taşıyana geçmektedir.

Helal Belgesi

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Bu belge, müftülüklerce düzenlenmektedir.

Radyasyon Belgesi

Radyasyon Belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir. İthalatçı, belirli bir ağırlıktaki tarım ürününde belirli bir radyasyon derecesinden fazlasını kabul etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek Radyasyon Belgesi talep edebilir. Bu belgeyi düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu’dur.

Dolaşım Belgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi

AB ülkelerine üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşımda bulunan eşyanın (tarım ürünleri hariç) Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresince ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip Gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Belge düzenlenen ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Malta,Kıbrıs, Bulgaristan, Romanya ve Slovak Cumhuriyeti.

Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası

Sık sık ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan, eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren, vergi ve gümrük mevzuatı ile ciddi ya da mükerrer suç işlememiş olan, gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan özel ve tüzel kişilerin Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen “ Onaylanmış İhracatçı” yetkisi ile düzenlemiş oldukları dolaşım sertifikasıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Sertifikası düzenleme yetkisinden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin müracaat formunu doldurarak Gümrük Müsteşarlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

EUR.1 ve /veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası

EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, AB’ye üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine AB’ye üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla bağlı bulunulan Oda’ca onaylanan ve Gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler şunlardır: İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Filistin Kurtuluş Örgütü, Tunus, Fas, Suriye ve Mısır ve EFTA ülkeleri olarak : İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein Prensliği.

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde (T) kısaltması ile işaret edilen eşya, Tarım Ürünü Listesi kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın AB ülkelerine ihracıında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Ayrıca Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (CECA) kuran anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yanında CECA kısaltması yer alan eşyanın AB ülkelerine ihracaında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi (PAAMK) Türkiye, Avrupa Birliği, EFTA, Bulgaristan, Romanya ile bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir.

Türkiye-Avrupa Birliği-Fas ve Türkiye-Avrupa Birliği-İsrail arasındaki PAAMK çerçevesinde ticarette çapraz kümülasyon uygulamasına 27.7.2006 tarihi itibariyle başlanmıştır. Türkiye-Romanya-İsrail arasında çapraz kümülasyon uygulaması ise 1.3.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İsrail veya Fas’a aynı halde veya kümülasyona tabi tutularak ihracat yapılması halinde EUR-MED Dolaşım Belgesi Oda’ca onaylanan ve Gümrük idarelerince vize dilen belgedir.

ABC Menşe Şahadetnamesi / Özel Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi : ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu, üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A) : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar(Tercihler) Sisteminden yararlanmak üzere

Rusya Federasyonu, Japonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya yapılan ihracatlarda adı geçen ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

ABD ve Avustralya için Form A Belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda için ise Oda onayı zorunlu değildir. İhracatçı firmanın Form A Belgesini doldurup göndermesi yeterlidir.

Arap Boykot Listesi’nde Yer Almadığına Dair Belge

Aşağıda sıralanan Arap ülkelerine yönelik ihracatlarda ihracatçının Arap Boykot Listesi’nde yer almadığına dair onay Odaca yapılmaktadır.Bu onay, ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi, ilgililerin dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenmektedir.

Suudi Arabistan Krallığı, Libya Arap Cumhuriyeti, Kuveyt Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen Cumhuriyeti, Sudan Demokratik Cumhuriyeti, Katar Sultanlığı ve Oman Sultanlığı.

A.T.A Karnesi

Bu Karnenin, özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında, gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune olarak götürülecek malların geçici olarak yabancı ülkeye kabulünde veya bir mesleğin icrası için gerekli malzemenin geçici olarak yurt dışına götürülmesinde mahalli gümrük formalitelerinden kurtulmak ve gümrüksüz girişini sağlamak gibi işlevleri bulunmaktadır. Karnenin geçerlilik süresi verildikleri tarihten itibaren bir yıldır. Karnenin, en geç geçerlilik süresi bitiminden itibaren bir ay içinde Odaya iadesi gerekmektedir.

Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenilen eşyalar A.T.A Karnesi ile ithal edilememektedir.

Karne alabilmek için Odaya ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır: Dilekçe, teminat, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri fotokopisi.

TIR Karnesi

TIR sisteminde taşıma yapan firmaların Odalardan temin edebilecekleri TIR karneleri, araçlardaki malların gümrük teminatını sağlayan belgelerdir. Taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından TIR karneleri Oda’ya verilmektedir.

Sağlık Sertifikası

İhraç konusu malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatında ise Hayvanların Orijin ve Veteriner Sertifikası söz konusu olmaktadır. Belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarım İl Müdürlüğü) ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.

Analiz Raporu

Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli bir rapordur. Genelde üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanmaktadır.

Standardizasyon Kontrol Belgesi

İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı, Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarından Kontrol Belgesi’nin temini gerekmektedir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur.

Borsa Tescil Beyannamesi

Borsaya Kote Edilmiş Mallar Listesi’nde bulunup ihracı yapılacak tarım ürünlerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmasını teminen çıkış beyannamelerinin gümrükçe tescilinden önce. aranmaktadır.

Diğer Belgeler

Orman ürünleri için üretim yerinden verilmiş acenta veya kumanya belgesi, ihracı ilgili kurumların iznine tabi ürünlerde izin belgesi gibi.

Sayfa Başı

Kaç Şekilde İhracat Mümkündür ?
Genel esas, ihracat işleminin başlaması için İhracatçıların İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmasıdır.

Ön İzne Bağlı İhracat

İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır.

Kayda Bağlı İhracat

Kayda Bağlı İhracat Listesi kapsamında yer alan malların ihracında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı (açıklama) düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce bu şekilde onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

Kredili İhracat

Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır.

Madde ve/veya ülke politikası açısından Dış Ticaret Müsteşarlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

Konsinye İhracat

Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.

İthal Edilmiş Malların İhracı

Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma grmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır.

Transit Ticaret

Transit ticaret talepleri, "Transit Ticaret Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.

Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez,

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.

İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.

Bedelsiz İhracat

Bedeli yurda getirilmeksizin yurt dışına bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar şunlardır:

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,

c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar,

d) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

f) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İhracat Genel Müdürlüğü)görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’nce sonuçlandırılır.

(a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan değeri l00.000 ABD Dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (e) ve (f) bendlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.

(b) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri 100.000 ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. Birlikler değeri 250.000 ABD Doları’na kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır. 250.000 ABD Doları ve üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na intikal ettirirler.

Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 90 gündür.

İhracında DFİF prim kesintisi yapılan malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri 1.000 ABD Doları’nı geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir.

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesindeki mallardan, değeri FOB 1.000 ABD Doları’nı geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

Bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.

(a), (c), (d) , (e) ve (f) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşme (Türkçe tercümesi ile birlikte) ve Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu ile üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır.

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, ihracatçı birliği tarafından kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre, fiili ihraç tarihinden itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat Genel Müdürlüğü)uzatılabilir. Bu durumda müracaat mercii, ilk iznin verildiği ihracatçı birliğidir. Süre uzatım taleplerinin iznin bitim tarihinden önce yapılması esastır. Ancak, süresi içerisinde yapılamayan talepler haklı ve zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından incelenip sonuçlandırılır.

Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracat

Bağlı muamele veya takas taleplerine ilişkin başvurular, ithalatçı ile yapılan sözleşmenin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisi ve Bağlı Muamele veya Takas Başvuru Formu ile birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.

Bağlı muamele veya takas anlaşmasının, ithal ve ihraç edilecek malların cinsi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G:T:İ:P), miktarı, birim fiyatı, toplam değeri ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.

Bu yolla ihracat izni verilmiş ihracat işlemlerine ilişkin izin yazısının 30 gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir. İzni takiben işlemler, yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür.

Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

Serbest bölgelere yapılacak ihracat, İhracat Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat

Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin, üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talepler ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talepler, a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşme, b) yurt dışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca düzenlenen belge, c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi ile birlikte Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu’ndan, inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talep halinde 5 nüsha, makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talep halinde ise 4 nüsha doldurulmak suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) yapılır.

Yurt dışı Fuar ve Sergilere Katılım Yoluyla İhracat

Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde, gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer vb. etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır.

Offset Uygulamaları Kapsamında İhracat

Uygulama, kamu kuruluşları tarafından açılan savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (beş milyon) ABD Doları olan uluslararası ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu kuruluşlarına yönelik offset taahhütlerini kapsamaktadır..

Offset, ihaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığınca onaylanan diğer işlemleri ifade etmektedir.

İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, ofset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere eşdeğer teminat verilmektedir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), gönderilen doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarına ilişkin taslak metinler hakkındaki değerlendirmesini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına bildirir.

Sınır Ticareti Kapsamında İhracat

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan sınır illerinde mukim gerçek kişilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılıklı olarak yaptıkları ticari işlemler olan sınır ticareti yoluyla ihracatta, ihraç edilen malın cins, miktar ve değerlerini gösterir bir listenin, faturaları ile birlikte yetkilendirilmiş gümrük idarelerine ibrazı zorunludur. Sınır ticareti yoluyla yapılan ihracat, ihracata sağlanan desteklerden yararlanmaz.

Sınır ticareti yapılması için şekil ve esasları ilgili Valiliklerce belirlenecek sınır ticareti belgesi alınması mecburidir.

 

SINIR TİCARETİ YAPMAYA YETKİLENDİRİLEN
İLLER, SINIR KAPILARI VE ÜLKELER

İLİ SINIR KAPISI KARŞI ÜLKE
Ağrı Gürbulak İran
Van Kapıköy İran
Hakkari Esendere İran
Artvin Sarp Gürcistan ve diğer
B.D.T Ülkeleri
Iğdır Dilucu Nahçıvan
Ardahan Türközü Gürcistan ve diğer
B.D.T Ülkeleri
Gaziantep Karkamış Suriye
Kilis Öncüpınar Suriye
Şırnak Habur Irak
Hatay Cilvegözü Suriye
Şanlıurfa Akçakale Suriye
Mardin Nusaybin-Şenyurt Suriye

İhracat Bedeli Kaç Şekilde Ödenebilir ?
Peşin Ödeme

İhracat bedelinin fiili ihracattan önce tahsil edildiği ödeme şeklidir. Genellikle birbirini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcı arasında gerçekleşip tamamen güvene dayanmaktadır. Zira dış ticarette doğan bütün riskler ithalatçının üzerindedir. Yani ithalatçının sipariş ettiği malları alamama, düşük kalitede ya da sipariş ettiği malları alma riski her zaman bulunmaktadır. Bu ödeme şeklinde ithalatçı ihracatçıya bir anlamda kredi açmaktadır.

Peşin ihracat bedelleri Türk Lirası veya konvertibl bir döviz cinsi üzerinden ; bankalar aracılığı ile havale şeklinde; ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket eden (Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik) üçüncü kişilere çek veya efektif olarak ; yurt dışında yerleşik kişilerin bir başkasına devredilmemek kaydıyla kredi kartları ile de tahsil edilebilmektedir.

Alıcı Firma Finansmanı

İhraç malının üretim veya tedarik edilmesini temin için kredi olarak gönderilen, fakat fiili ihracatın yapılması anında mal bedeli haline gelen döviz veya Türk Lirası’dır. Prefinansman hakkında da peşin bedel hükümleri uygulanmaktadır.

Akreditifli Ödeme

İhraç konusu malla ilgili belgelerin (sevk vesaikinin) ihracatçı tarafından kendi bankasına teslim karşılığında mal bedellerinin tahsil edilmesine olanak sağlayan bir ödeme şeklidir. Bu sistem, diğer ödeme yöntemlerine göre daha pahalı olmasına rağmen en güvenilir olanıdır. Her türlü alım satım işleminde olduğu gibi, akreditiflerde de ithalatçı ve ihracatçı arasındaki ilk bağlantı bir satış sözleşmesi ile olmaktadır. Bu sözleşme, alıcı ve satıcı arasındaki bir şekle bağlı olmaksızın yapılmakta ve sözleşmede malın cinsi, miktarı, fiyatı, ambalaj biçimi, ödeme şekli, malları nereden ve nasıl teslim edecekleri, teslim zamanı ve taşıma konusu yer almaktadır. ithalatçı (amir) kendi bankasından (amir banka) ihracatçı (lehdar) lehine bir akreditif açılması için başvurmaktadır.

Vesaik Mukabili Ödeme

Malla ilgili belgelerin amir bankaya gönderilmesi karşılığında bedelin tahsil edilmesine olanak veren ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile genellikle mal bedelleri, malla ilgili vesikalar ve ithalata konu olan mallar gelince ödenmektedir. Bu tür ödemelere konu olabilecek mali vesikalar ; poliçeler, emre yazılı senetler, çekler, ödeme makbuzlarını ve diğer para ödemesini sağlayan herhangi bir senedi ifade etmektedir. Buna ek olarak ticari vesikalar ise, faturalar, navlun belgeleri, emtia ile benzeri senetler ve mali olmayan diğer senetlerdir.

İthalatçı, malların uygunluğunu kontrol ettikten sonra ödeme yapma şansına sahip olduğu için, bu ödeme şekli ithalatçı açısından güvenli bir yoldur.

Mal Mukabili Ödeme

İthalata konu mal alıcının eline geçtikten bir süre sonra ödemesi yapılmaktadır. Riskleri en çok ihracatçı üstlenmektedir. İthalatçının malı teslim aldıktan sonra ödeme yapmaması ya da yapamaması ihtimali her zaman mevcuttur.

Kabul Kredili Ödeme

Vadeli bir akreditif gibi düşünülebilecek bu ödeme şeklinde ithalatçı ve ihracatçının anlaştıkları koşullar altında, mal ithalatçıya sevk edilmesine rağmen, ihracat bedeli ileri bir tarihte ihracatçıya ödenmektedir. Burada ödeme aracı olarak da, ithalatçı üzerine çekilen poliçe kullanılmaktadır.


İhracat Bedeli Yurda Getirilirken Hangi Şartlar Aranmaktadır ?
Ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da öngörülen özel haller ile mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına, Türk parası olması halinde tevsiki, döviz ise satılması zorunludur.

Her bir ihracat işlemine ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı fatura bedeli dikkate alınmak suretiyle,

a) 100.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlıklarda haklı veya mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın aracı banka veya özel finans kurumlarınca,

b) 200.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlıklarda mücbir sebep hallerine istinaden kambiyo müdürlüklerince,

c) İhracatçının bir önceki takvim yılında ve /veya cari yılda yurda getirdiği ihracat bedeli döviz tutarının yüzde beşine kadar noksanlıklarda mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın kambiyo müdürlüklerince ihracat hesapları kapatılmaktadır.

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Zorunlu mudur?
İhracat bedellerinin yurda getirilerek Türk Lirası’na dönüştürülme zorunluluğu yoktur.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’lerin Dış Ticaret Faaliyetleri İçin Şirketleşmelerinde Hangi Şartlar Aranmaktadır?
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ;1-250 arasında çalışan istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen işletmeler) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla, ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme vb.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu surette daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) denmektedir.

a) Normal yörelerde, SDŞ’lerin aynı üretim dalında faaliyette bulunan, asgari 10 KOBİ’nin bir araya gelmesiyle en az 500 milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir.

b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, SDŞ’lerin aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 KOBİ’nin en az 250 milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması şarttır.

c) Aynı üretim dalında faaliyette bulunan Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri tarafından anonim şirket şeklinde ve en az 500 milyar TL sermaye ile kurulan şirketlere SDŞ statüsü verilebilmektedir.

d) SDŞ’lerin KOBİ niteliğindeki her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin, Normal Yörelerde % 10 ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 20’sinden fazla olamamaktadır.

e) SDŞ’lerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi durumunda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın önceden izni ve görüşü alınması şartıyla d) bendinde belirtilen ortaklık payına ilişkin sınırlamalar uygulanmaz.

f) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekmektedir.

g) SDŞ statüsü için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvuruda bulunan şirket ve ortaklarıyla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’nun 359.maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının, başvuru sahibi şirket ve ortakların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak bir yazı ile belgelendirilmesi şarttır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Olma Şartı Nedir?
Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında, en az FOB 100 milyon ABD Doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca DTŞ statüsü verilmektedir.

Uluslararası Gözetim Şirketleri Hangi Faaliyetleri Yapmaktadır?
Bu şirketler, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın onayı ile dış ticarette gözetime konu malların kalitesinin, miktarının, döviz kuru ve mali şartlar da dahil olmak üzere, fiyatının ve/veya gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktadırlar.

Dış ticaretle ilgili gözetim faaliyetinde bulunmak amacıyla Uluslar arası Gözetim Şirketi statüsü almak isteyen anonim veya limited şirketlerin veya asgari 50.000 TL teminatlı mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi işletmelerin veya kamu kurum ve kuruluşlarının Uluslar arası Gözetim Şirketi Başvurusu Formu’nu doldurmak suretiyle şirket veya iktisadi işletmenin merkezinin yerleşik olduğu bölgedeki Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

BÖLÜM.2.
İHRACATI TEŞVİK ARAÇLARI

İhracatı Teşvik Araçları Nelerdir

a) Vergi ,Resim ve Harç İstisnası
· İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,

· İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,

· Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve /veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullandırılan krediler,

· İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar,

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, vergi, resim ve harçlar ile hal rüsumundan müstesnadır.

b) Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthalat

Dahilde İşleme İzin Belgesi/ Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve /veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve /veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesinin müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir. Belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında ise katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilmektedir.

c) İhracatta KDV İstisnası


İhraç Konusu “Mal” Olmak Üzere, Hangi Çeşit İhracatlar KDV’den İstisna Edilmiştir?
· Konsınye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir.

· Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmalarının bu işlerinde kullanılmak üzere, kesin olarak yurt dışına götürdükleri makine, ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkündür.

· Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta, hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılacaktır. Kiralanan malların yurt dışında satışı halinde, satışın gerçekleştiği dönem itibariyle mal ihracı kapsamında işlem söz konusudur.

· Sınır ve kıyı ticaretinden veya açık pazarlarda yapılan ticarette, bedel karşılığı satış halinde ihracat istisnası uygulanması mümkündür.

· Türkiye’deki serbest bölgelere gönderilen mallar için de gümrük beyannamesi düzenlemek suretiyle ihracat istisnası uygulanacaktır.

· Yurt dışında kurulan şubelere veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mallar götürülmesi halinde, bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlemek şartıyla ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkündür.

· Uluslararası sefer yapan yerli veya yabancı bayraklı gemilere, acentalar vasıtasıyla veya doğrudan teslim edilen su, kumanya, yakıt, teknik teçhizat gibi mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmesi koşuluyla ihracat istisnası uygulanacaktır.

· Yurt içi, gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnasına tabi tutulabilecektir. Bu durumun gümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

· Gümrük beyannamesi düzenlemek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal gönderilmesi de ihracat istisnasına girmektedir.

İhraç Kaydıyla Mal Tesliminde KDV İstisnası’ndan Kimler Yararlanmaktadır ?
İhraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesi (tecil-terkin) şeklindeki uygulamadan;

· Sanayi Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler,

· İmalatçı vasfına haiz olmasalar bile, mükelleflerin dış ticaret sermaye şirketlerine veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ihraç edilmek üzere yaptıkları teslimler,

· Özel Finans Kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler yararlanacaktır.

İhraç Kaydıyla Mal Teslim Eden “İmalatçı” Hangi Şartlara Haiz Olmalıdır ?
İmalatçıların (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ihraç kaydıyla yaptığı teslimler hariç) bu uygulamadan yararlanabilmesi için aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir:

1- Sanayi siciline kayıtlı olup, Sanayi Sicil Belgesi almış olmaları,

2- Sanayi odaları, ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları,

3- İmalatçı işinde en az 5 işçi çalıştırmaları ,

4- Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması (araçların kiralanması halinde, bunların en az bir yıllık süreyle kiralandığının noterce onaylı sözleşme ile ispat edilmesi gerekir.)

İmalatçının İhracatçıya Temin Ettiği Her Mal İçin Tecil-Terkin Yapılabilir mi?
İmalatçılar, ihracatçıya ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılacak, ancak piyasadan hazır olarak alınıp satılan mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmayacaktır.

Üretim fason ise, ihraç edilen nihai ürünün imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenip başka firmalara fason ücret karşılığında yaptıran mükellefler de imalatçı sayılacak, ihracatçılara ihraç kaydıyla yaptıkları satışlar için tecil-terkin uygulamasından yararlanacaklardır.


“İmalatçı” KDV Beyanını Nasıl Yapacaktır ?
İmalatçı, ihracatçılara yaptığı teslimlerde normal fatura düzenleyecek, KDV’yi gösterecek, ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşecektir. .

İmalatçılar, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim ettikleri dönemde bir defaya mahsus olmak üzere, sanayi sicil belgesi ile oda veya derneğe üyelik belgesinin noter onaylı birer örneğini, teslimin gerçekleştiği dönem KDV beyannamesine ekleyeceklerdir.

Bu kapsamda teslim yapılan dönemde KDV Beyannamesindeki “ İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim” doldurulmak zorundadır.

İhraç kaydıyla teslim edilen malların teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin olunacaktır.

“İhracatçı” KDV Beyanını Nasıl Yapacaktır ?
İhraç edecekleri malları KDV ödemeksizin teslim alan ihracatçılar, ilgili dönem beyannamesine İhraç Kaydıyla Satın Alınan Mallara Ait Bildirim Formu’nu (ihracatçılar tarafından doldurulacaktır) ekliyeceklerdir.İhracatçıların bu şekilde satın aldıkları mallar için hesaplanan KDV ‘yi indirim veya iade hakları yoktur.

Hizmet İhracı da KDV’den İstisna mıdır?
Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler de KDV’den istisna edilmiştir. Bu uygulamadan, yurt dışına hizmet yapanlar ile yurt dışında hizmet yapanlar yararlanmaktadır.

Hizmet ihracında KDV istisnası İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır ?
İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmanın yurt dışında müstakil olarak faaliyet gösteren şubelerine yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler istisna kapsamındadır.

Türk firmalarının yurt dışındaki müşteriler için yaptıkları hizmetlerde KDV İstisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki 4 şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir:

1. Hizmet Türkiye’de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır.

2. Fatura ve benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Türkiye’de Yapılan Hangi Tür Hizmetler İstisna Kapsamındadır ?
Türkiye’de yapılmış olup istisnadan yararlanacak olan hizmetler aşağıda yer almaktadır:

· Yurt dışına fason işçilik yapılması,

· Tamir, bakım, onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler,

· Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmeti,

· Yurt dışında gösterim için film, metin, disket, bant, görüntü gönderilmesi,

· Yurt dışında haberleşme hizmeti verilmesi: Türk Telekom firmasının yurt dışındaki kişi veya kuruluşlara verdiği haberleşme hizmeti istisna kapsamına girmektedir. Yurt dışında sayılan serbest bölgelerde verilen haberleşme hizmeti KDV’den müstesnadır.

· Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması,

· Yurt dışına yapılan finansal kiralama.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türk Lirası olarak satın aldıkları mallara ödedikleri KDV, bu malların yurtdışına çıkarılması üzerine iade edilir mi?
Evet, tahsil edilen katma değer vergisi (KDV) alıcıya geri ödenir.

Kimler KDV istisnasından yararlanabilir?
Yurtdışında yerleşik olan Türk uyruklu kişiler, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu vatandaşlar istisnadan yararlanabilir.

Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan satışlarda istisna uygulaması kapsamında satıcılar tarafından yapılacak işlemler nelerdir?
Bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvurup ‘’İzin Belgesi’’ alan gerçek usulde KDV mükellefleri, istisna kapsamında satış yapabileceklerdir. İzin belgesi işletmenin görünür bir yerine asılacaktır.

Alıcının pasaportunu (Türk uyruklu ise ayrıca ikamet tezkeresi mahiyetindeki belgeyi) gören satıcılar, 4 nüsha olarak düzenleyecekleri faturaya, alıcının pasaport numarasını, çeşidini, (Türk uyruklularda ayrıca ikamet belgesinin tarih ve sayısını) varsa banka şubesi ve hesap numarasını da kaydetmek suretiyle mal bedeli ve KDV’yi ayrı ayrı göstereceklerdir. Satıcının bu iş için bankada açılmış hesabı varsa, bu hesaba ait bilgileri de yazılacaktır. Faturanın ilk üç nüshası alıcıya verilecektir. İadenin gümrükteki banka şubesinden veya aracı firmalardan yapılacak olması halinde fatura ile birlikte KDV tutarını gösteren çek verilecektir. Çekte, ilgili faturanın tarih ve sayısı yer alacak ve KDV tutarı Yeni Türk Lirası olarak gösterilecektir. (Çek bedeli Yeni Türk Lirası veya konvertibl bir döviz cinsinden ödenecektir.) Çekin üzerine, yolcu beraberinde eşya ihracı amacı dışında bu çekin kullanılamayacağı ve ciro edilemeyeceğini belirtir bir şerh konulacaktır.


Türk Lirası olarak satılan malın KDV’sini geri almak için alıcılar tarafından yapılacak işlemler nelerdir ve KDV iadeleri hangi şekillerde yapılmaktadır?
Satın alınan malların 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış sırasında satın alınan mallar gösterilmek suretiyle fatura nüshalarının (ve varsa çekin) Türk gümrük görevlisine onaylatılması gerekmektedir. Onay işlemini yapan gümrük görevlisine faturanın iki nüshası bırakılacaktır.

İadenin Yapılması:

1- İadenin Gümrükten Çıkarken Alınması: Satıcıların iade için gümrükte şubesi bulunan bankalarda hesap açtırmış olması halinde, gümrükte onaylanan çekin bu şubeye verilerek iadenin alınması anlamına gelmektedir.

2- İadenin Yurt Dışına Çıktıktan Sonra Alınması: Onaylı faturanın, çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya gönderilmesi halinde, satıcı iade tutarını, belgeleri aldıktan sonra en geç 10 gün içinde alıcının banka hesabına veya adresine havale edecektir.

3- Verginin Elden İadesi: Onaylı fatura nüshasının çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde satıcıya elden getirilmesi halinde, faturayı elden getiren kişiye KDV tutarı , Yeni Türk Lirası olarak iade edilecektir.

4- İadenin Avans Olarak Ödenmesi: Satıcılar dilerse, bu kapsamda yaptıkları satışlardan doğan KDV’yi tahsil etmeyebilirler. Ancak, faturanın süresinde onaylanıp kendilerine ulaşmaması halinde, avans olarak iade ettikleri KDV’yi indirme hakları olmayacak, iadeyi kendileri karşılamış olacaktır.Bu şekilde hareket eden satıcılar, faturaya iadenin avans olarak yapıldığını belirten bir şerh düşeceklerdir.Satış tarihini takiben 3 ay içinde faturanın onaylanarak 1 ay içinde satıcıya ulaşması halinde, avans olarak ödenen ve vergi dairesine beyan edilerek yatırılan KDV tutarı, satıcı tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

5- İadenin “Yetki Belgeli” Aracı Firmalar Tarafından Yapılması: Bu konuda aracılık yapmak isteyen firmaların Maliye Bakanlığı’na (Gelirler Genel Müdürlüğü) yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda KDV tahsil edilir mi?
Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C vatandaşlarına yapılan dövizli satışlarda, satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “ Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” aldığı takdirde KDV tahsil etmemekte ve dolayısıyla alıcı da KDV ödememektedir.


BÖLÜM. 3
İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI VE DESTEKLERİ

İhracatta verilen devlet yardımları ve destekleri nelerdir?
İhracatta verilen devlet yardımları ve destekleri aşağıda yer almaktadır;

a) Eğitim ve Danışmanlık Yardımı,

b) İstihdam Yardımı,

c) Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımı,

d) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı,

e) Araştırma-Geliştirme (ARGE ) Yardımı,

f) Çevre Maliyetleri Desteği,

g) Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği,

h) Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği,

i) Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®’ye Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

j) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği,

k) Yurtdışı Fuar Katılımları Desteği,

EĞİTİM YARDIMI
Eğitim ve Danışmanlık Yardımı nedir, ne amaçla verilir?
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Yardımı’ndan kimler yararlanabilir?
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar yararlandırılabilir.

Eğitim Yardımı almak için nereye başvurulmalıdır?
Eğitim ve Danışmanlık Yardımı almak için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne başvurulmalıdır. Yetkili kuruluş ise Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır.

Eğitim ve Danışmanlık Yardımı kapsamında, eğitim program harcamalarının ne kadarı karşılanmaktadır ve destek süresi nedir?
Şirketlerin yıllık toplam 50.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %90’ı desteklenir.

Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, yıllık toplam 150.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, %75’i desteklenir. Danışmanlık hizmetleri maksimum 3 (üç) yıl süreyle destekten yararlandırılır.

Tasarımcıların eğitime ilişkin giderlerin %100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir.

İSTİHDAM YARDIMI
İstihdam Yardımı nedir, ne amaçla verilir?
İstihdam yardımı SDŞ’lerin özellikle dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamı sağlamak amacıyla verilir.

İstihdam Yardımı’ndan kimler yararlanabilir ?
İstihdam Yardımı’ndan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlanabilirler.

İstihdam Yardımı almak için nereye başvurulmalıdır?
İstihdam Yardımı almak için Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri kaç yıl İstihdam Yardımı alabilir?
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri azami bir yıl istihdam yardımı alabilir.

İstihdam Yardımı’ndan bir şirketten en fazla kaç eleman faydalanır?
Bir SDŞ’den en fazla bir yönetici ve iki eleman faydalanır.

Bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ne ne kadar İstihdam Yardımı yapılmaktadır?
Bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ne;

1)Yöneticinin toplam 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75'i,

2) Elemanların toplam 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75'i,

kadar yardım yapılmaktadır.


TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ YURTDIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI
Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışındaki faaliyetlerine sağlanacak devlet yardımlarından kimler yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Firmaları , Müteahhitlik Firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörleri ‘’Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları’’ndan faydalanabilir.

Teknik müşavirlik firmalarının hangi faaliyetlerine destek verilmektedir?
Teknik müşavirlik firmalarının aşağıda yer alan faaliyetlerine destek verilmektedir;

· Yurtdışı Ofis Desteği

· Pazar Araştırması Desteği

· Fuar, Konferans, Seminer v.b. Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Desteği

· Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği

· Sözleşme Desteği

Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışındaki faaliyetlerine sağlanacak devlet yardımlarından faydalanmak için nereye başvurulmalıdır?
Anılan yardımdan faydalanmak için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvurulmalıdır.

Teknik müşavirlik firmalarına, firma gruplarına ve sektörel özel sektör kuruluşlarına “Yurtdışı Ofis Desteği’’ kapsamında ne kadar yardım yapılmaktadır?
Teknik müşavirlik firmaları, firma grupları ve sektörel özel sektör kuruluşlarının Dış Ticaret Müsteşarlığınca hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde, açmış oldukları ve/veya açacakları ofislere ilişkin giderlere aşağıda belirtilen kapsam ve oranlarda destek verilmektedir;

a) Teknik müşavirlik firmalarının demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i,

b) Teknik müşavirlik firmalarının kira bedelinin yıllık 25.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

c) Teknik müşavirlik firmalarının ofisleri bulunan ülkelerdeki tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının yıllık 5.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl %50’si, üçüncü yıl %30’u,

d) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki ofislerinde istihdam edecekleri bir adet Türk veya yabancı yöneticinin yıllık 35.000 ABD Dolarını, bir adet büro elemanının yıllık 10.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla yıllık brüt maaşlarının birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

e) Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki işleri için o ülkenin yerel hukuk ve mali meslek müşavirlerinden ödeme belgesi karşılığı satın alacakları hizmet giderleri, yıllık 10.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

f) Firma Gruplarının yurt dışında ofis açması halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, kira, tanıtım, personel giderleri ve müşavirlik hizmetleri satın alımı kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının aşağıda belirtilen limitler dahilinde birinci yıl %70’i, ikinci yıl % 50’si, üçüncü yıl %30’u,

FİRMA SAYISI DESTEK MİKTARI (ABD DOLARI)
2 FİRMA 105.000
3 FİRMA 125.000
4 FİRMA VE ÜZERİ 145.000

g) Sektörel Özel Sektör Kuruluşları’nın üyeleri adına yurt dışında ofis açmaları halinde, demirbaşlarının bir defalık alımından doğan masraflarının 15.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 70’i, kira, tanıtım, personel giderleri ile müşavirlik hizmeti satın alım kalemlerinden oluşan toplam harcamalarının birinci yıl 145.000 ABD Doları, ikinci yıl 125.000 ABD Doları, üçüncü yıl 105.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla % 70’i,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.
Teknik müşavirlik firmalarına, firma gruplarına ve sektörel özel sektör kuruluşlarına “Pazar Araştırması Desteği’’ kapsamında ne kadar yardım yapılmaktadır?
Teknik müşavirlik firmaları, firma grupları ve sektörel özel sektör kuruluşları’nın gerçekleştirecekleri, masabaşı ve alan araştırmasına dayanan pazar araştırmaları faaliyetlerine ilişkin harcamalar aşağıda belirtilen limitler dahilinde karşılanır:

a. Teknik müşavirlik firmaları ve firma gruplarının yapacakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının 25.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i,

b. Sektörel özel sektör kuruluşlarının yapacakları veya yaptıracakları pazar araştırması faaliyetlerine ilişkin masraflarının 30.000 ABD Dolarını aşmaması kaydıyla % 95’i karşılanmaktadır.

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarına “Fuar, Konferans, Seminer v.b. Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Desteği’’ kapsamında ne kadar yardım yapılmaktadır ?
Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarına, ‘’Fuar, Konferans, Seminer v.b. Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Desteği’’ olarak;

a) Fuarlara katılım:

1. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılması halinde bu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m2 üzerinden ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere %70’i,

2. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Fuar Organizatörü tarafından yurt dışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde bu firmaların Fuar Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 20.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

3. Söz konusu faaliyetlerde Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını aşmamak üzere %70’i destek olarak ödenmektedir.

b) Seminer, Konferans v.b. faaliyetlere katılım:

1. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılmaları halinde, söz konusu firmaların, Milli Katılımı gerçekleştirecek Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

2. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurt dışında inşaat ve inşaat teknolojisi konusunda düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans, vb. Faaliyetlere katılmaları halinde bu firmaların Seminer, Konferans Organizatörüne ödeyecekleri katılım bedelinin 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla %70’i,

3. Söz konusu faaliyetlerde Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam, v.b. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamaların 30.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %70’i,

4. Seminer, Konferans Organizatörü tarafından yurt içerisinde düzenlenecek olan uluslararası seminer, konferans, vb faaliyetlere ilişkin olarak Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek organizasyona yönelik harcamaların her bir organizasyon için 100.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla % 70’i ve söz konusu organizasyonlara yurt dışından davet edilecek en fazla 20 (yirmi) katılımcının yol ve konaklama giderleri,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Teknik müşavirlik firmalarına, ‘’Fizibilite Etüdü Hazırlanması Desteği’’ olarak ne kadar yardım yapılmaktadır?
Yurtdışındaki yatırım projelerinin fizibilite etüdü çalışmalarının teknik müşavirlik firmalarınca gerçekleştirilmesine ilişkin masraflar, proje başına 300.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla karşılanır.

Teknik müşavirlik firmalarına, “Sözleşme Desteği’’ olarak ne kadar yardım yapılmaktadır?
Yurtdışında açılan müşavirlik hizmetlerine ilişkin ihalelere iştirak edecek olan veya ihalesiz olarak doğrudan sözleşme olanaklarını takip eden teknik müşavirlik firmalarının, hizmet, vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin % 20’sini geçmeyecek şekilde, her takvim yılı için en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar destek sağlanır.


TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları’ndan kimler faydalanabilirler ?
Tarım ürünleri ihracatçıları Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları’ndan faydalanabilir. (İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla, ihracatı gerçekleştirmesi ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hakedişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devredebilirler.)

İhracat iadesinden yararlanacak ürünler, gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP), iade miktarları, miktar barajları ve azami ödeme oranları nelerdir?
Aşağıdaki tabloda ihracat iadesinden yararlanacak ürünler, GTİP, iade miktarları, miktar barajları ve azami ödeme oranları yer almaktadır.

 

SIRA NO MADDE ADI ARMONİZE GTİP İHRACAT İADE MİKTARI MİKTAR BARAJI AZAMİ ÖDEME ORANI
           
1 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 0603.11,12,13,14,19 205$/Ton % 37 % 20
           
2 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 07.10
(07.10.10 hariç)
79 $/Ton % 27 % 20
           
3 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) 07.12 370 $/Ton % 20 % 10
           
4 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş ) 08.11 78 $/Ton % 41 % 20
           
5 Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11, 2008.19.11, 2008.19.13, 2008.19.19.00.14, 39, 49, 2008.19.91, 93,99, 2008.19.95.00.14,39,49 hariç) 75 $/Ton % 51 % 20
           
6 Bal 0409.00 65 $/Ton % 32 % 10
           
7 Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 20.07
(2007.99.20, 2007.99.98.00.19 hariç)
63 $/Ton % 35 % 20
           
8 Meyve suları, meyve nektarları 20.09
(2009.90 hariç)
150 $/Ton % 15 % 20
           
9 Zeytinyağı 15.09,1516.20.91.00.14, 1516.20.98.00.11 125 $/Ton % 10 % 10
           
10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04 200 $/Ton % 100 % 15
           
11 Kümes hayvanları etleri 02.07 (0207.13..91,99, 0207.14.91, 0207.26.91, 99, 0207.27.91, 99,0207.34, 0207.35.91,99, 0207.36.81,85,
89 hariç)
186 $/Ton % 14 % 20
           
12 Yumurta 0407.00 15 $/
1000Adet
% 78 % 10
           
13 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler
 
1601.00.99, 1602.31, 1602.32 250 $/Ton %40 %10
           
14 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 119 $/Ton % 48 % 10
           
15 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31,32, 1905.90.45, 1905.90.60.00.14 119 $/Ton % 18 % 10
           
16 Makarnalar 19.02 66 $/Ton % 32 % 10

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi almak için nereye başvurulmalıdır?
Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi almak için ilgili İhracatçı Birlikleri’ne başvurulmalıdır.


ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME YARDIMI
Araştırma-Geliştirme Yardımı nedir, amacı nedir?
Araştırma-Geliştirme Yardımı sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma-Geliştirme projeleri kapsamında değerlendirilebilen giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği sağlanması amacıyla verilir.

Kimler Araştırma-Geliştirme Yardımı’ndan kimler yararlanabilir?
Sanayi kuruluşları Araştırma-Geliştirme Yardımı alabilirler. Sanayi kuruluşları, sanayi sicil belgesi olan, yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

Araştırma-Geliştirme Yardımı almak isteyenler nereye başvurmalıdır?
Araştırma-Geliştirme yardımıyla ilgili başvuru mercileri Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’dır.

AR-GE Yardımı kapsamında sağlanan destek türleri nelerdir?
Araştırma-geliştirme faaliyetleri proje bazında desteklenmekte ve projelere sermaye desteği sağlanmaktadır. Sermaye desteği ‘’Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği’’ ve ‘’Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği’’ olarak ikiye ayrılmaktadır.

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projelerinin amaçları nelerdir?
Araştırma-Geliştirme Projelerinin amaçları aşağıda yer almaktadır;

· Yeni bir ürün üretilmesi,

· Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

· Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi,

· Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlaması,

AR-GE faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi kapsamında verilen destek oranları ne kadardır?
AR-GE faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi kapsamında verilen destek oranları;

· Temel Destek Oranı: % 50

· Azami Destek Oranı : % 60 ‘dır.

AR-GE faaliyetlerinin destek süresi kaç yıldır ve nereye başvurulmalıdır?
AR-GE faaliyetlerinin destek süresi 3 yıldır. TÜBİTAK’a müracaat edilmelidir.

AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi kapsamında karşılanacak harcamalar hangileridir ?
Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koşuluyla, bu kapsamda karşılanacak başlıca harcamalar şunlardır:

a) Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen)

b) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri

c) Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri

d) Ülke içindeki Üniversiteler, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri.

f) Patent , faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.

Projelere Sermaye Desteği Sağlanması kapsamında verilen destek oranı nedir?
Projelere Sermaye Desteği Sağlanması kapsamında verilen destek oranı %50’dir.

Projelere Sermaye Desteği’nden faydalanmak isteyen kuruluşlar nereye başvurulmalıdır?
Sanayi kuruluşları, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’na (TTGV) başvurmalıdır.

Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği’nin kapsamı nedir, destek süresi ve tutarı ne kadardır?
Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği, ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

Anılan destekten azami 2 yıl yararlanılmaktadır. Azami destek tutarı 1 milyon $’dır.

Stratejik Odak Konuları Projeleri’nin kapsamı nedir, kaç yıl ve ne kadar destek verilmektedir ?
Stratejik Odak Konuları Projeleri, ülkemizde hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Azami destek süresi 1 yıldır. Azami destek tutarı 100.000 $’dır.


ÇEVRE MALİYETLERİ DESTEĞİ
Kimler Çevre Maliyetleri Desteği’nden faydalanabilir?
Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.

Çevre Maliyetleri Desteği hangi belgelere verilmektedir ve destek oranı ne kadardır ?
Çevre Maliyetlerinin Desteği kapsamında firmaların,

a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,

b) ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,

c) CE işaretini,

d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) ,

e) ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini,

f) Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) ,

karşılanmaktadır.

Belgelendirme ve laboratuar analiz harcamaları belge ve/veya analiz başına %50 oranında ve en fazla 50.000 (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir.

Çevre Maliyetleri Desteği almak için nereye başvurulmalıdır ?
Çevre Maliyetleri Desteği almak isteyen firmaların gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurması gerekmektedir.

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği verilmesinin amacı nedir ?
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün karşılanması amaçlanmıştır.

Kimler Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği’nden faydalanabilir?
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Kapsamında desteklenecek faaliyetler nelerdir ve destek miktarları ne kadardır?
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği kapsamında desteklenecek faaliyetler ve destek miktarları aşağıda yer almaktadır;

Şirketler ile SDŞ’ler;

a) Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,

b) Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

c) Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,

d) Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,

desteklenir.

Pazar Araştırması ve Pazarlama desteği kapsamında verilen destekler için nereye başvurulmalıdır?
a) Pazar araştırması projelerine destek almak için şirketler ve SDŞ’ler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne veya İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’ne (İGEME),

b) Pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınan pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerine, ayrıca ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine destek almak için İGEME’ye,

c) Ticaret heyeti programlarıyla ilgili destek almak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne,

başvurulmalıdır.


YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’yle ne amaçlanmaktadır?
Yurtdışı pazarlarda ürünlerin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen, gerçekleştirilecek tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderler ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açılan veya açılacak birimlerle ilgili giderlerin karşılanması amaçlanmaktadır.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği’nden kimler yararlanabilir?
Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri yararlanabilir.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği almak için ödeme belgeleri nereye onaylatılmalı ve onaylanmış belgeler nereye ibraz edilmelidir?
Destek ödemesinden yararlandırılacak olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.

Şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, DTSŞ ve SDŞ’ler tarafından doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği kapsamında desteklenecek faaliyetler nelerdir?
Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetleri Desteği kapsamında desteklenecek faaliyetler aşağıda yer almaktadır;

a. Mağazaların desteklenmesi

b. Ofis ve showroomların desteklenmesi

c. Depoların desteklenmesi

d. Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

e. Yurtdışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Mağazaların Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?
Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Mağazaların Desteklenmesi’’ kapsamında,

1. Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları,

desteklenir.

2. Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.

3. SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

desteklenir.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Ofis ve Showroomların Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?
Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Ofis ve Showroomların Desteklenmesi’’ kapsamında;

1) Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

desteklenir.

2) Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

desteklenir.

3) SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;

Ofis/showroomun;

a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Depoların Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?
Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Depoların Desteklenmesi’’ kapsamında;

1) Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

desteklenir.

2) Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

desteklenir.

3) SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;

a) Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

desteklenir.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?
Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde ‘’Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında;

1) Yurtdışı birimi bulunan;

a) DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

i. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları,

desteklenir.

2) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinde “Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?
DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir.


TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’ye Yönelik Faaliyetlerle ilgili desteklerden kimler yararlanabilir?
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir.

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerle ilgili destek almak için ödeme belgeleri nereye onaylatılmalıdır? Belgeler nereye ibraz edilmelidir?
Kuruluş ve şirketler tarafından yurtdışında gerçekleştirilen faaliyetlere dair giderlere ilişkin harcama belgeleri ile diğer bilgi ve belgelerin ve/veya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca talep edilmesi halinde bu hususlara dair denetim/danışmanlık firmalarının raporlarının, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılmalıdır.

Harcama belgelerinin,

a) Gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,

b) Kuruluşlar tarafından doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ibraz edilmesi gerekmektedir.

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’ye Yönelik Faaliyetlere verilen destekler nelerdir?
Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality®’ye yönelik İhracatçı Birlikleri’ne, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerine, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlere aşağıda yer alan destekler verilmektedir;

I- İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin desteklenmesi:

a) Birliklerin, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları,

b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

II- Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi:

a) Destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

b) Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

c) Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, demirbaş, hizmet harcamaları ile yurtdışı birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

e) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen , akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak çevre, kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,

g) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

desteklenir.

III-TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi

1. TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin;

a. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

b. Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları %50 oranında desteklenir.

c. TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,

d. Doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri,

e. TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak stratejik iş planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;

2. Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri,

3. Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

4. Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri,

f. Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri,

Bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, % 50 oranında desteklenir.

IV- TURQUALITY® programının desteklenmesi

Birliklerin TURQUALITY® Programı kapsamında gerçekleştirecekleri harcamaları %100 oranında ve yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları desteklenmektedir


ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARI DESTEĞİ
Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği verilmesinin amacı nedir? Kimler destekten yararlanabilir?
Desteğin amacı, uluslar arası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslar arası düzeyde katılımın arttırılmasıdır.

Türkiye'de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörler bu destekten faydalanabilirler.

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği almak için nereye başvurulmalıdır?
Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği almak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurulmalıdır.

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği kapsamında verilen destek ne kadardır?
Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları Desteği kapsamında verilen destek miktarları aşağıda yer almaktadır;

Harcama Kalemleri Destekleme Oranı (%) Azami Destek Tutarı (Karşılığı TL)
Yurtdışı tanıtım faaliyetler 50 25.000 ABD Doları
Önemli alıcıların ulaşım giderleri 50 15.000 ABD Doları
Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 50 5.000 ABD Doları

Desteklenecek İhtisas Fuarları hangi ürünlere yönelik olmalıdır?
Fuarın;

· Tekstil, konfeksiyon, halı,

· Deri (ayakkabı dahil),

· Taşıt araçları ve yan sanayii,

· Gıda ve gıda teknolojisi,

· Elektrik-elektronik sanayii,

· Madeni eşya sanayii,

· Toprak sanayii,

· İnşaat malzemeleri,

· Mobilya sanayii

ürünlerine yönelik olması gerekmektedir.

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARI DESTEĞİ
Yurtdışı fuar katılım desteği verilmesinin amacı nedir?
Yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği’nden kimler yararlanabilir?
Yurtdışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar Yurtdışı Fuar Katılım Desteği’nden yararlanabilirler.

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği almak için nereye başvurulmalıdır?
Yurtdışı Fuar Katılım Desteği almak için İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne başvurulmalıdır.

Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği’nin konuları nelerdir?
Yurtdışı Fuarlara İlişkin Destek konuları aşağıda yer almaktadır;

a. Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi,

b. Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,

c. Yurtdışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

d. Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi,

e. Hedef Ülke Bazında Yurt Dışı Fuar Katılımı,

"Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi” kapsamında verilen destekler nelerdir?
Katılımcı tarafından, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

Yurtdışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise % 50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

“Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?
Üretici/imalatçı organizasyonları tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 65’i destek kapsamında Üretici/İmalatçı Organizasyonuna ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonlarına ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.

“Yurtdışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’’ kapsamında verilen destekler nelerdir?
Yurt dışı fuar organizasyonlarında, organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamaların % 75’i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise azami 120.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, organizatör tanıtım faaliyetlerine yönelik yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır.

“Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi” kapsamında verilen destekler nelerdir?
Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi‘’ kapsamında ;

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

· Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının %50’si ve nakliye harcamalarının % 50’si,

· Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i ödenir.

Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise %50’si ilaveten desteklenir.

Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, stand alanı 36 m2’yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının % 65’i ve nakliye harcamasının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.

İHRACATA EXIMBANK DESTEĞİ
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin (Türk-EXİMBANK) ihracatçıya verilen krediler hakkındaki programları nelerdir?
Türk -Eximbank’ın programları aşağıda yer almaktadır;

• Kredi programları

• Ülke kredi ve garanti programları

• İhracat kredi sigortası programları

Ayrıntılı bilgi www.eximbank.gov.tr adresinden temin edilebilir.
DIŞ TİCARETTE YARARLI BAŞLICA İNTERNET SİTELERİ:

İstanbul Ticaret Odası http://www.ito.org.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı http://www.dtm.gov.tr
Gümrük Müsteşarlığı http://www.gumruk.gov.tr
Gümrükler Genel Müdürlüğü http://gumrukler.gumruk.gov.tr
İstanbul İhracatçı Birlikleri http://www.iib.org.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı http://www.sanayi.gov.tr
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı http://www.tarim.gov.tr
Sağlık Bakanlığı http://www.saglik.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı http://www.cevreorman.gov.tr
Dışişleri Bakanlığı http://www.mfa.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu http://www.die.gov.tr
Türk Standardları Enstitüsü http://www.tse.org.tr
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi http://www.igeme.org.tr
Tütün, Tütün Mam. ve Alkollü İçkiler Piyasa Düzenleme Kurumu http://www.tutunalkolkurumu.gov.tr
Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr
Mevzuat için http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği http://www.abgs.gov.tr
Dış Ticarette Yaklaşım http://www.disticaretteyaklasimlar.com

  2008. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası